Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Nutrition. Malnutrition. Undernäring.

ICD-10: E63

Definition

Näringsrubbning i form av brist på näringsämnen som orsakar sjukdom eller försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

Orsaker

Vid normalt födointag:

a) Malabsorption (status post ventrikel/tarmresektion, glutenintolerans, laktosintolerans, kronisk pankreatit, status post strålbehandling, tarmischemi, diarrétillstånd – se avsnittet Diarré i kapitlet Mag-tarmsjukdomar – amyloidos, sklerodermi, hjärtsvikt med ödem i tarmslemhinnan).

b) Tillstånd med ökad nedbrytning (hypertyreos, malignitet, febersjukdom).

c) Tillstånd med ökade förluster (diabetes mellitus – glukosuri, ockult blödning, njursjukdom/proteinuri, tryck- eller brännsår, diarrétillstånd, skada eller ödem i tarmslemhinnan).

Vid nedsatt födointag:

a) Psykiska orsaker (depression, demens, anorexi, förvirring/oro, ensamhetsproblematik).

b) Somatiska orsaker (illamående, oral candida, malignitet, KOL, ulcus, dysfagi, dåligt tandstatus [framför allt hos äldre], infektion, uremi, kronisk inflammatorisk sjukdom, läkemedel, smärttillstånd).

c) Orsaker som kan ha med åldrandet att göra (nedsatt smakupplevelse, nedsatt aptit generellt, svaghet/smärta/nedsatt motorik i armar och händer, problem att tugga och/eller att svälja, svårighet att handla mat och/eller tillaga denna).

Riskbedömning av undernäring kan göras med MNA (Mini Nutritional Assessment) och MNA-SF (Mini Nutritional Assessment-Short Form) är anpassat för äldre individer, det vill säga 65 år och äldre.

Symtom

En enkel screening för undernäring kan vara: 1. Viktnedgång de senaste två månaderna. 2. Minskad aptit de senaste två månaderna. 3. BMI < 20.

Positivt svar på minst 2 av dessa indikerar att patienten är undernutrierad.

Utredning

Anamnes. Somatiskt och psykiskt status. SR, Hb, ev. F-Hb, S-Fe, TIBC, S-kobalaminer, S-folat, homocystein eller metylmalonat, gliadinantikroppar, leverstatus, P-amylas, P-glukos, TSH, S-kreatinin, S-urea, U-albumin. Riktad utredning efter undersökningsfynd.

Sväljförmåga utreds via logoped som kan ge rekommendationer om anpassad kost mm Särskilt viktigt är logopedbedömning vid demenssjukdomar som förr eller senare kan ge sväljningsproblem med risk för aspiration.

Behandling

Dietistkontakt. Om möjligt kausal. I övriga fall substitutionsbehandling efter behov:
Näring, vitaminer, elektrolyter, spårämnen, vätska. Enteral nutrition är alltid att föredra framför parenteral. Tillförseln får anpassas efter patientens behov – konsistensanpassad, energiberikad, laktosfri osv.

För de patienter som har svårt att nutriera sig adekvat per os finns alternativa enterala lösningar som nasogastrisk/nasoenterisk sond vid kort nutritionsbehandling, eller perkutan sond (Witzelfistel, PEG eller knapp – se nedan) vid längre nutritionsbehandling exempelvis efter stroke.

Nedsatt nutrition pga demenssjukdom är ingen indikation för PEG.

Vid flera sjukdomstillstånd såsom malabsorption, strålskada, malignitet med obstruktion av magtarmkanalen eller kräkningar krävs dock parenteral nutrition. Sådan kan ges via perifer venkateter, PICC-line, central venkateter eller subkutan venport. Se avsnittet PVK, CVK och subkutan venport i detta kapitel.

Det basala vätskebehovet uppgår till cirka 30 ml/kilo kroppsvikt och dygn. Febertillstånd medför ökat vätskebehov, omkring 0,2 l/dygn för varje grads ökning av kroppstemperaturen. Exempel på övriga tillstånd som ger ökat vätskebehov är diarré, kräkningar, hyperventilation, stora urinmängder, stark motorisk oro, blödning.

Beräkning av energibehov per kilo kroppsvikt och dygn:

Basalmetabolism (BMB) 90 kJ = 22 kcal (1500–2000 kcal/dygn).

Sängliggande BMB + 30 %.

Uppegående BMB + 50 %.

Återuppbyggnadsfas BMB + 80 %.

Mager patient + 10 %.

> 70 år – 10 %.

För varje grads feber + 10%.

Vid nutritionsbehandling som beräknas pågå mer än några dagar rekommenderas dietistkontakt. Malvitona har ingen dokumenterad effekt på aptit men kan prövas. Vitaminpreparat används endast på indikation vitaminbrist/profylax mot vitaminbrist.

Enterala behandlingsalternativ:

* Duodenal-/ventrikelsond/nasal används för att möjliggöra enteral näringsbehandling under kortare tid.

Vid insättningen sköljs sonden med vatten så att den glider lätt. Patienten kan sitta eller ligga med huvudet rakt fram. Mät med sonden avståndet från patientens nästipp till naveln, detta mått motsvarar ungefär den längd som sonden ska matas ner. Bedöva med 5–10 ml Xylocaingel 2 % i utvald näsborre. Låt verka 5 min. För in sonden genom näsborren med fjädermandrinen väl fixerad i fattningen. När sonden når svalget uppmanas patienten svälja, mata samtidigt ner sonden ytterligare. När sonden kommit ner till den markering som motsvarar planerat läge dras fjädern ut. Fixera sonden provisoriskt. Spruta med injektionsspruta ner lite luft i sonden (liten kopplingsnippel ligger i förpackningen) och auskultera med stetoskop över epigastriet. Det ska höras ett tydligt bubblande, annars ligger sonden fel. Vid tveksamhet om rätt läge ska sonden inte användas förrän sondläget kontrollerats med röntgen.

* PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi): nutritionssond som sätts genom bukväggen. En liten stopplatta eller vätskefylld ballong inne i ventrikeln håller den på plats. En yttre fixeringsplatta förhindrar att den åker in. Om sonden åker ut måste en ny sond sättas in i hålet så fort som möjligt. Hålet drar annars ihop sig på 4–8 timmar. Kontakt tas med den sjukhusenhet som anlagt stomin. I ev. väntan på åtgärd (helger etc.) sätts in en vanlig urinkateter som kuffas med 5 ml NaCl. Katetern fixeras med häfta eller en kateterklämma.

* Knappsond/gastrostomiport kan ersätta PEG-sonden när en vävnadskanal/-fistel efter några veckor har bildats. Lättare att sköta vid långtidsbruk.

* Witzelfistel: nutritionssond anlagd genom en liten laparatomi från magens utsida till magsäcken. I princip samma sak som PEG enligt ovan, men olika sätt att anlägga fisteln. Vätskefylld ballong på insidan av magen håller sonden på plats. Yttre fixeringsplatta förhindrar att den åker in.

Förskrivning av sondvälling sker via livsmedelsanvisning eller regionala/lokala rutiner. Målet är att näringen tillförs enligt mönster som liknar vanlig måltidsordning. Näringen kan ges via droppaggregat alternativt 6–8 gånger/dygn för hand med sondspruta.

Vid buksmärta i samband med sondmatning misstänks att sonden ligger fel eller att infektion tillstött. Ev. röntgen med kontrast i katetern.

Läkemedel kan ges via sond (ffa mixturer eller vattenlösliga läkemedel). Om krossade tabletter används så kan de blandas med yoghurt eller dylikt och sprutas direkt in i sonden. Trögflytande läkemedel kan spädas.

Vid stopp/tröghet i sond är anledningen ofta kvarliggande läkemedel/sondvälling.

Det kan också vara knickbildning. Prova först att manipulera lite med katetern. Om det inte går, försök att spola med 2–5 ml vatten/vichyvatten. Nutritionssonden måste bytas om stoppet kvarstår.

Rodnad någon millimeter runt sonden är vanligt. Vid ökande rodnad eller lokal smärta bedöms om hudinfektion tillstött. Vanligen krävs antibiotika systemiskt efter odling. I avvaktan på odlingssvar kan behandling inledas med Flukloxacillin 1 g x3.

Vid stroke och sväljningssvårigheter bör man vänta lite med fistel/PEG, eftersom en fungerande sväljningsfunktion ofta återkommer inom några veckor. Under denna tid kan patienten oftast nutrieras via duodenalsond.

Samtliga nutritionssonder genom bukväggen bör sitta kvar vid dödsfall så att magsäcksinnehåll ej läcker ut.

Fördjupning

Läkemedelsverket 2013. Enteral läkemedelsadminsitrering – nytt kunskapsstöd. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/enteral-lakemedelsadministrering-kunskapsstod  I detta ämne kan också appen Stöd vid läkemedelshantering (Region Skåne) rekommenderas, https://www.lakemedelshantering.se/#/ även möjlig att ladda ner för iPhone och Android

Socialstyrelsen. Minska risken för undernäring. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/undernaring/minska-risken-for-undernaring/Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Oversikt/

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis