Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori.

Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori.

ICD-10: K26 (ulcus duodeni) K25 (ulcus ventriculi)

Definition

”Ulcus” står för sårbildning pga inre sjuklig orsak.

Orsak

Ulcus duodeni: Helicobacter pylori (HP 95 % av fallen). Ofta förhöjd syrasekretion, låg malignitetsrisk. Ulcus ventriculi: Normal eller låg syrasekretion, ofta HP- bakterier (cirka 75 %). Medicinering med NSAID/ASA, steroider. Stressutlöst. Rökning. Magsår vanligare vid hög ålder. Ventrikelsåren kan vara av malign natur.

Symtom

Epigastralgier, illamående, kräkningar, diarréer (ofta periodiska besvär, försämring vid psykisk påfrestning). Allt från matleda (ffa ventrikelsår) till lindring vid födointag (ffa duodenalsår). NSAID- relaterade sår kan vara asymtomatiska tills blödning som melena eller hematemes plötsligt uppstår. Ofta -men inte alltid palpömhet i epigastriet. Ev anemi. Vid perforation kraftiga smärtor, chock- och peritonitbild.

Utredning

Anamnes (inkl bl a stress, ASA-/NSAID- bruk, rökning). Hb, F-Hb x 3. Alla duodenalsår betraktas som HP- positiva och kräver alltså ingen HP- test. HP- antigentest görs via faeces (ärtstor faecesklump i tomt rör). Kan också användas för uppföljning efter avslutad behandling (serologi i blod inte lika tillförlitligt- kräver också jämförande prov). Trend mot minskad frekvens gastroskopi där klinik på duodenalulcus och god effekt av eradikering av många anses tillräckligt (om inte anemi eller pos F-Hb). Alla ventrikelulcus HP- testas, px vid gastroskopi. Kontrollgastroskopi efter behandling- malignitetsrisk. Alla patienter med nydebuterade besvär och över 45 års ålder som visar dåligt terapisvar, kräkning, sväljningsproblem, anemi, blödning eller viktnedgång är alarmsymtom som föranleder snabb utredning med gastroskopi till att börja med.

Differentialdiagnoser

Cancer ventriculi: Ökar med högre ålder. Kontinuerlig smärta, ev viktminskning, kort anamnes, ibland tysta sår. Px utförs alltid vid ventrikelulcus liksom kontrollgastroskopi. Gastroesofageal reflux: Se separat avsnitt i detta kapitel. Dyspepsi: Se separat avsnitt i detta kapitel. Gallvägssjukdom: Se separat avsnitt i detta kapitel. Övriga: Hjärtinfarkt, njurstensanfall, IBS, divertikulos/divertikulit, pankreatit, dissikerande aortaaneurysm.

Behandling

Utsättande av NSAID och salicylika. Undvik kaffe, alkohol, tobak.

Duodenalulcus: Om HP- positiv (nästan alla): HP- eradikering (en veckas kombinationsbehandling med protonpumpshämmare i dubbeldos samt antibiotika [amoxicillin, klaritromycin, metronidazol – 2 av dessa antibiotika kombineras]). Preparaten finns i färdig förpackning i form av Nexium HP. Ofta rekommenderas ytterligare minst en veckas behandling med protonpumpshämmare. Om HP- negativ: Protonpumpshämmare i 2 veckor.

Ventrikelulcus: Om HP- positiv HP- eradikering enligt ovan och fortsätta med protonpumpshämare i sammanlagt 4 veckor. Om HP- negativ: 4-8 veckors behandling med protonpumpshämmare, omeprazol 20-40mg. Alltid kontrollgastroskopi med px.

Blödande sår: Alltid akutremiss till kirurgklinik för gastroskopi, parenteral nutrition och iv syrahämning och möjlighet till ev kirurgiskt ingrepp.

Efter blödande ulcus; följ upp eradikeringen med noninvasiv HP-diagnostik: Faecesantigentestet tas 2-4 veckor efter eradikeringen (utandningstesten svårtillgängliga och serologin behöver såväl ett utgångsvärde som uppföljningsprov efter 6 och 12 månader). 

Indikationer för HP-eradikering är påvisad HP- infektion liksom ulcussjukdom, histologiskt påvisad hypertrofisk corpusgastrit och det ovanliga MALT-lymfomet. HP- eradikering kan övervägas vid långvarig NSAID- behandling eftersom båda är riskfaktorer för uppkomst av ulcus.

Om kontroll efter eradikering ta faecesprov tidigast 1 månad efter behandling. Kontroll via serologi 3-6 månader efter avslutad eradikering.

Dyspepsi är ingen indikation för HP- eradikering, inte heller gastroesofagal reflux eller positivt HP- svar utan symtom.

Vid recidiv efter eradikeringsförsök – ny gastroskopi med odling samt resistensbestämning av HP-bakterien (antibiotikaresistens?).

Profylaktiskt kan man överväga protonpumpshämmare hos pat som tidigare haft ulcus vid pågående terapi med lågdos ASA eller NSAID. Övervägs även hos pat som behöver ASA eller NSAID- terapi och som inte haft ulcus men har riskfaktorer för detta (ex v äldre patient, samtidig kortisonterapi per oralt). Risken för ulcus ökar med stigande ålder och även vid SSRI-terapi. Protonpumpshämmare tas till frukostmålet för bästa effekt. Vid långtidsbruk kan utsättningsbesvär förekomma – sätts ut successivt. Observans på hypomagnesemi och B12-brist. Även associerat med pneumoni, tarminfektion resp frakturer.

Fördjupning

Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se

SBU-rapporterna:

* Ont i magen- metoder för diagnos och behandling av dyspepsi 2000.

* Gastroskopi – vid utredning av ont i magen 1990.

* Dyspepsi och Reflux, uppdatering av ”Ont i magen.” 2007.

* SBU: Blödande magsår en systemisk litteraturöversikt 2011. www.sbu.se

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden: Slutrapport – Genomgång av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra 2006. www.tlv.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

Patientinformation: www.1177.se

Behndling av Helicobacter pylori infektioner, 1995,www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

H. P-eradikering: T Nexium HP.

Protonpumpshämmare: K Omeprazol.

Sukralfat: Suspension/T Andapsin (inte rabatterad).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ