Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.

Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.

Se avsnittet Ikterus/Gulsot/Hepatit liksom Hepatit/Virushepatit i detta kapitel.

Kort Sammanfattning av avsnittet: 

* Vanligaste orsakerna till höjda levervärden är fettlever (pga övervikt eller/och alkohol), läkemedel (bl a statiner), hemokromatos, kronisk hepatit (B eller C) resp alfa-1-antitrypsinbrist.

* Vid levervärden< 5 gånger normalvärden och opåverkad patient kan man avvakta och följa upp efter 6 mån.

Undantag vid höjt ALP som kräver snabbare utredning. Finns infektion, läkemedel eller alkohol som förklarar bilden?

* Höjt ALP utan samtidig höjning av GT talar emot leversjukdom.

Definition

Avvikande mönster betr. ASAT, ALAT, ALP, GT, CDT, PEth, Bilirubin, enskilt eller i kombination.

Orsak

Vanligaste orsakerna till höjda levervärden är fettlever (pga övervikt eller/och alkohol), läkemedel (bl a statiner), hemokromatos, alfa-1-antitrypsinbrist resp. kronisk hepatit B eller C. 

Addison: Lågt BT, höjt S-K, lågt S-Na, pigmentförändringar (”solbränd” med fokus på böjveck), ASAT ofta högre än ALAT.

Alkoholintag: Förhöjda transaminaser, (ASAT >ALAT, ibland höjt ALP, höjt GT och/eller CDT alt PEth), höjt MCV. Vanligaste orsaken till leverskada i västvärlden. Leverenzymerna höjda endast vid regelbundet och långvarigt bruk- dock att endast ca 40 % av högkonsumenterna får höjt ALAT och ca 60% får GT- stegring. Mer än ca 60 gram alkohol/dag hos män (> ca 4 glas vin) och> ca 20 gram hos kvinnor (> ca 1-2 glas vin) anses kunna orsaka höjda levervärden.

ALFA-1-antitrypsinbrist: Debuterar vanligen neonatalt men debut i övre medelåldern inte helt ovanlig. Kan leda till cirros. med ökad risk för levercancer, leversvikt mm.

Cancer (hepatocellulär): Osannolikt om endast ett av leverenzymerna är höjt. Ofta ASAT-dominans och förhöjt GT och ALP.

Celiaki: Kliniken. Transglutaminasantikroppar, S-Fe, S- Transferrin, B12, Folsyra, Homocystein.

Cirros: Palmaretytem? Spider naevi?

Cor incomp: Anamnes, klinik.

Diabetes: Förhöjt P-glukos samt HbA1c kan ge förhöjda levervärden.

Fettlever: Vanligaste orsaken till höjda levervärden. Orsakat av alkohol resp. övervikt/fetma. Betr förstnämnda se Alkoholintag ovan, betr sistnämnda se Steatos.

Gallgångscancer: Höjda ASAT, ALAT, ALP och GT. 

Gallsten: Höjer inte transaminaser annat än vid koledokusobstruktion, inte ens vid kolecystit! 

Gilberts sjukdom: Isolerat högt S-Bilirubin med övervägande okonjugerad andel (> 80 %). Ta kvot konjugerat/okonjugerat bilirubin. Andra levervärden inkl alkaliska fosfataser skall vara normala. Hemolys får inte finnas (= Hb och retikulocyter skall vara normala).

Hemokromatos: Leverskada, ledbesvär, trötthet, buksmärtor, ev diabetes. Hög transferrinmättnad (> 45%). Högt S-Ferritin, ofta uppdrivna MCP II och III. Höjt ALAT ffa men även ASAT och GT, ej högt Hb. Gentest för HFE- mutation (C282Y, H63D). Homozygot form har säkert samband med leverskada.

Hepatit: Se rubriken Virushepatit nedan.

Hypotyreos: Lågt T4, höjt TSH vid upprepade provtagningar, typisk klinik. Höjda ASAT/ALAT, ALP, ev GT.

Koledokussten: Förhöjda ASAT, ALAT, GT och ALP.

Läkemedel: Leverskada av särskilt paracetamol, flukloxacillin, NSAID (diklofenak vanligast), statiner (dubblering av levervärden som sedan håller sig där är OK), sulfonamider, nitrofurantoin, acetylsalicylsyra. Höjda levervärden av antiepileptika, warfarin, fentiaziner, ibland p-piller/östrogen, glitazoner. Hälsokostpreparat. Kombinationen alkohol/paracetamol mycket skadlig för levern.

Lösningsmedel: Inandning av lösningsmedel (ex v målare) ger i praktiken inte stegrade enzymer.

Metastaser: Se Cancer ovan. 

Narkotika: Vanligast är kokain och ecstasy. 

Naturpreparat: Örttéer (särskilt grönt te), Eschinagard m fl.

Pancreascancer: Höjda ASAT, ALAT, ALP och GT.

Polymyalgia reumatica: Förhöjd SR, ofta höjt ALP. Kliniska bilden.

Primär biliär cirrhos (PBC): Feber, klåda, trötthet, ikterus, smärtor under höger arkus, pos AMA (antimitokondrieantikroppar), hyperkolesterolemi, höjda transaminaser inkl ALP o GT, höjd SR. Höjer även CDT. Leverbiopsi. Drabbar ffa medelålders kvinnor.

Primär Skleroserande Kolangit: Höjd SR, smärtor under höger arkus, ofta magbesvär pga samtidig kolit (oftast ulcerös kolit), höjda ASAT, ALAT, GT, ALP, CDT, PEth. Risk för utveckling av gallgångscancer.

Reumatoid Artrit: ALP-höjning hos 10 % av patienterna.

Screeningprover: Vid höjda ASAT/ALAT och utan riktad misstanke ta Hepatitserologi, S- Elfores, ANA, SMA, S- Ferritin, S- Fe, järnmättnad, T4/TSH.

Steatos (NAFLD = Non alkoholic Fatty Liver Disease): Vanligaste orsaken till höjda levervärden (ALAT> ASAT, höjt GT, ev lätt höjning av ALP). Obesitas är vanligaste orsaken och innebär vanligen höjda levervärden. Förhöjd risk för leverrelaterad död. Reversibla transaminashöjningar vid viktnedgång.

Leversteatos kan f ö orsakas av ett tjugotal andra orsaker; ex v läkemedel (östrogen, kalciumantagonister, glukokortikoider, metotrexat, valproat m fl), total parenteral nutrition liksom svält, endokrina orsaker (hypotyreos, hypofysinsufficiens, dyslipidemi, graviditetsrelaterad fettlever, cystisk fibros m fl), infektioner (Hepatit B,C, HIV m fl), celiaki.

Thalassemi: Låggradig hemolys. Lågt Hb – ffa utrikesfödda/flyktingar. Vid misstanke tas Hemoglobinelfores.

Tyreotoxikos: Anamnes, klinik, tyroideastatus.

Wilsons sjukdom: Inlagring av koppar i levern. Vanligtvis lågt S-ceruloplasmin, lågt ALP, ofta höjt ALAT, lågt Hb (Hemolytisk anemi), palpabel mjälte. Kayser-Fleischer-ring i kornea; grå/grön/brun. Högt urinkoppar-provokationstest. Misstänks hos ung pat 5-35 år med höjda levervärden (och samtidig hemolytisk anemi) samt hos unga med parkinsonliknande bild. Viktigt att upptäcka i tid för att undvika bl a cerebrala skador.

Virushepatit: Ffa höjning av ALAT men även ASAT, ALP och GT. Serologi betr Anti-HAV, HBsAg, anti-HCV (ev anti-EBV, anti-CMV). Typiskt för hepatit C är fluktuerande levervärden.

Övernutrition av även kortvarig natur (”ätit för mycket”) kan höja ALAT påtagligt. Detta utan samband med viktuppgång.

Övervikt/steatos (fettinlagring i levern). Se ”Steatos” ovan.

Symtom

Allt efter sjukdomsorsak. Trötthet genomgående symtom. Värk under höger arkus vid påverkan av leverkapseln. Ikterus vid S-Bilirubin> 40-50 mikromol/l.

Utredning

Allt efter klinik och misstanke. Vanligaste orsakerna till höjda levervärden är fettlever (pga övervikt eller/och alkohol), läkemedel (bl a statiner, antiepileptika), hemokromatos, alfa-1-antitrypsinbrist resp kronisk hepatit B eller C.

Vid levervärden< 5 gånger normalvärden och opåverkad patient kan man avvakta och följa upp efter 6 mån. Undantag vid även höjt ALP som påfodrar snabbare utredning. Höjt ALP utan samtidig höjning av GT talar emot leversjukdom- dvs snabbare utredning.

Hepatitprover för hepatit B och C bör ingå vid utredning. Frikostighet med S-Fe + transferrin vid höjda transaminaser av oklar orsak med tanke på hemokromatos respektive S-ceruloplasmin hos yngre person med tanke på Wilsons sjukdom. Antikroppar mot glattmuskelceller och mitokondrier (vid misstanke autoimmun hepatit resp primär biliär cirroos).

Ultraljud vid höjt ALP av oklar orsak. Om normalfynd vidareutredning med MRC (magnetresonanskolangiografi). Vid osäkerhet remiss till medicinsk klinik för ev leverbiopsi.

Behandling

Uteslut de åkommor som snabbt kan medföra akuta tillstånd: Läkemedelsinducerad hepatit, Addison, Wilsons sjukdom, Budd-Chiaris syndrom (obstruktion av leverns vener akutremiss vid misstanke). Vid läkemedelsinducerad höjning (inkl naturpreparat) täta levervärden initialt (2 ggr/v) – därefter utglesning. Vid misstanke på steatos följs patienten med nya prover och ges förhållningsregler om livsstilsförändringar. Ultraljud om kvarstående höjningar trots bantning och minskning av alkoholkonsumtion. Fluktuerande enzymvärden är hepatit C tills motsatsen är bevisad. I övrigt riktad behandling efter klinik.

Värdering av särskilda prover:

ALAT: Tecken på parenkymskada i levern. Mycket hög vid t ex virushepatit.

ALP: Vid höjt ALP men normalt GT sannolika orsaker utanför levern. Samtidigt höjt GT talar för leversjkd.

Kan ses isolerat höjd vid lever- eller pankreascancer (kolestas), frakturläkning, skelettpåverkan, växande ungdom, hypertyreos, RA, polymyalgia, antiepileptika, njurcancer.

Höjs även av läkemedel (se ”Läkemedel”ovan), ev lätt höjning vid steatos liksom ibland vid alkohol, gallsten i gallgång, primär biliär cirrhos, primär skleroserande kolangit.

Frikostighet med ultraljud vid höjning av oklar orsak.

ASAT: Tillför i praktiken gällande leverutredning inom öppenvården knappast något mer än ALAT. Finns även i hjärta och muskulatur. ASAT> ALAT i typfallet vid alkoholrelaterad höjning.

ALAT> ASAT: Läkemedel, steatos, celiaki, virushepatit, autoimmun hepatit, hypotyreos, Mb Addison, hemokromatos. Transaminaser kan öka tillfälligt efter kraftigt muskelarbete> 20 min. Vid höjning- ta om!

ASAT> ALAT: Alkohol (kvoten ofta > 2), Mb Wilson, Mb Addison, cirrhos UNS, cirkulatoriska skador (kvoten ofta < 2). Transaminaser kan öka tillfälligt efter kraftigt muskelarbete> 20 min. Vid höjning- ta om!

Samtidig ASAT-, ALAT-, GT-, ALP-höjning talar för kolestas. Orsaken är endera intrahepatisk funktionell sjkd (ex v levercancer, metastaser, primär biliär cirros, adenom, cystor, fokal nodulär hyperplasi) eller extrahepatisk mekanisk obstuktion (ex v gallgångs-alt koledokuscancer, gallgångssten, primär scleroserande kolangit).

S-Bilirubin: Isolerad höjning är sannolikt Gilberts sjukdom (> 80 % okonjugerat bilirubin, hemolys). Om > 80 % konjugerat misstänk leverparenkymskada, kolestas. Om utrikesfödda /flyktingar misstänk thalassemi (lågt Hb, retikulocytos).

CDT: Dålig sensibilitet betr alkohol, god specificitet. Stiger dock även vid Primär Skleroserande Kolangit resp. Primär Biliär Cirrhos. Bra vid uppföljning betr. känd alkoholöverkonsumtion. Individuellt om GT eller CDT alt PEth fungerar bäst i den situationen.

GT: Oftast förhöjt vid alla slags leversjukdomar liksom vid obesitas/steatos, hypertriglyceridemi, alkohol (dålig både specificitet och sensitivitet, stiger ffa vid kontinuerligt alkoholintag – markör för sådant endast vid normalt ALP. Vid abstinens normalvärde på 3-6 veckor. Fungerar bäst vid uppföljning av känd överkonsumtion). Även höjt vid vissa läkemedel (ex v antiepileptika), hypo-/hypertyreos, levercancer (kolestas), hepatiter, gallstas, diabetes, njursjukdom (t ex njursvikt och nefrotiskt syndrom), pankreassjukdom (t ex pankreatit och pankreascancer), hjärtsjukdom (t ex hjärtinfarkt och högerkammarsvikt). Frikostighet med ultraljud vid höjning av GT av oklar orsak.

PEth: (fosfatidyletanol) Förhöjda värden vid kontinuerlig,> 1 vecka, hög alkoholkonsumtion. Korrelerar direkt till intaget sensitivitet 99%, specificitet 100%.

Fördjupning

Läkartidningen nr 46 2012.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ