NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Psoriasisartrit. PsA.

ICD-10: M07

Se även avsnitten Axial spondylartrit och Spondylartrit i detta kapitel och avsnittet Psoriasis i kapitlet Hudsjukdomar.

Definition

Autoimmun inflammatorisk artrit/entesitsjukdom, associerad till hudsjukdomen psoriasis, och ingår i gruppen spondylartriter.

PsA indelas ofta i fem olika former:

– Distalledsartrit

– Assymetrisk mono/oligoartrit

– Symmetrisk polyartrit

– Inflammatoriskt ryggengageman / Axial sjukdom

– Mutilansartropati (med resorption av ben och sammanbrott av mjukvävnad).

Orsak

Mellan 30-40 % av patienter med psoriasis utvecklar så småningom ledbesvär i form av en PsA. Det finns en ärftlig komponent som kan vara en bidragande faktor till att utveckla sjukdomen och mycket talar för att PsA är en genetiskt heterogen sjukdom. Även infektioner (ffa streptokocker) och stress anses kunna vara en utlösande/bidragande orsak till att utveckla PsA. PsA är lika vanlig bland kvinnor och män där den vanligaste åldern för insjuknande är mellan 30-55 års ålder.

Symtom

  • Led och mjukdelssmärta vanliga debutsymtom där majoriteten av patienterna har hudengagemang i form av plackpsoriasis.
  • Artit i DIP och eller PIP-leder fingrar/tår
  • Daktylit (korvfinger eller korvtå).
  • Entesiter ffa plantarfascian eller akillessenan.
  • Inflammatorisk ryggvärk som förbättras av aktivitet och försämras i vila

Status

  • Artriter (vanligast i DIP och PIP-leder)
  • Ryggstatus (om patienten har ryggsmärta)
  • Hud/nagel status
  • Entesit/tenosynovit
  • Daktylit

Differentialdiagnoser

Reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, icke-radiografisk axial spondylartrit, giktartrit, reaktiv artrit.

Utredning

Diagnos som baseras på klinisk bild och anamnes utan specifika lab prover förutom inflammatoriska labprover (SR ocgh CRP) och reumatoid faktor (RF). 10–20 % av patienterna har initialt inga hudförändringar (leta – kan vara diskreta t.ex. bakom öron, runt navel, mellan skinkorna, naglar eller hårbotten). Uppmärksamma att gikt, inflammatorisk tarmsjukdom och depression är vanligare hos PsA patienter.

CASPAR klassifikationskriterier (ClASsification criteria Psoriatic ARthritis). För PsA krävs ledinflammation och 3 poäng eller fler enligt nedan:

– Psoriasis med aktuella hudmanifestationer. 2 poäng.

– Tidigare psoriasis eller hereditet för detta. 1poäng.

– Pågående nagelpsoriasis. 1 poäng.

– Daktylit aktuell eller tidigare. 1 poäng.

– Juxta artikulär bennybildning enligt röntgen. 1 poäng.

Behandling

Översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom (metabola syndromet) som följs och behandlas aktivt. Rökstopp! Fysioterapeutisk behandling, NSAID, steroidinjektioner vb. per orala kurer (tänk på ev. osteoporosbehandling). Polyartritbild liksom högaktiv SpA ska resultera i remiss till reumatolog. Hos reumatolog kan DMARD-preparat (som Metotrexat) liksom biologiska läkemedel komma ifråga. Dessa terapier kan ha effekt på såväl led- som hudsymtom.

Fördjupning

FYSS. www.fyss.se

Behandlingsrekommendation Psoriasis www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, apr 2020.

www.socialstyrelsen.se, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-4-6743.pdf

Svensk reumatologisk förening. www.svenskreumatologi.se, SRFS-riktlinjer

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00
www.reumatiker.se
Psoriasisförbundet. www.psoriasisforbundet.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Cox2-hämmare: etoricoxib: T Arcoxia, celecoxib: T Celebra.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroider

Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

T Prednisolon.

DMARD

Sulfasalazin: T Salazopyrin.

leflunomid (Arava),

metotrexat,

ciklosporin (Sandimmun)

Biologiska läkemedel

TNFa-hämmare: adalimumab: Inj Humira (eller biosimilar), certolizumabpegol: Inj Cimzia, etanercept: Inj Enbrel (eller biosimilar), golimumab: Inj Simponi, infliximab: Inf Remicade (eller biosimilar)

IL-17 hämmare: sekukinumab: Inj Cosentyx, ixekinumab: Inj Taltz

IL-hämmare: ustekinumab: Inj Stelara

CTLA-4: batacept, Inj Orencia

JAK-hämmare: tofacitinib, T Xeljanz

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Lär dig mer om mild till måttlig psoriasis

Korta utbildningar inom specifika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala kurser kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Läs mer

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer