Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.

Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.

ICD-10: M45

Se även avsnittet Spondartrit i detta kapitel. 

Kort Sammanfattning av avsnittet:

* Yngre person med diffus värk och morgonstelhet över ländrygg. Inskränkt rörlighet.

* Symtomen förbättras under aktivitet.

* Utredning MR över SI- leder.

* Behandling med NSAID och träning. Vid kvarstående besvär TNF- hämmare via reumatolog.

* Livslång fysisk aktivitet/träning.

Definition

Kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst engagerar SI-leder, kotpelare samt costovertebralleder. Kan även engagera perifera leder. Mb Bechterew (synonym är Pelvospondylit resp Ankyloserande spondylit) ingår i gruppen Spondartriter som innebär inflammatorisk ledsjukdom som engagerar ryggen. Sekundära former av spondartriter kan förekomma vid ulcerös kolit, morbus Crohn, psoriasisartrit m fl. Ibland även vid samtidig ledgångsreumatism hos barn.

Orsak

Okänd. Hereditär faktor. Över 90 % av Bechterewpatienterna tillhör HLAB- 27-vävnadstyp (serumprov) -vilket 10 % av befolkningen i Sverige också gör. Det krävs ytterligare någon, idag okänd, faktor för sjukdomsdebut. Insjuknande/debut vanligast kring 20- i regel före 40 års ålder. Män drabbas 3 x oftare än kvinnor.

Symtom

Diffus värk och stelhet, smygande debut, smärta särskilt under efternatten. Värken ökar sakta och ger en inskränkt rörlighet. Börjar i regel kring ländryggen/glutealregion, sprider sig upp efter bröstrygg och nacke. Morgonstelhet, försämring efter vilopauser. Värken lindras ibland av aktivitet. Även övriga leder i kroppen kan engageras. Kan också vara debutsymtom (framförallt höft- och knäleder, även sternokostala leder, mellan manubrium och corpus sterni, sternoklavikulära leder). Värk i ligamentfästen (entesopatier, t ex plantarfascit). Sidoväxling med inslag av huggande smärtor över sakroiliakaregionen. Daktylit. Allmänsymtom med viktminskning och trötthet.

Misstänkt Bechterew är pat <40 år som vaknar frampå morgontimmarna med värk> 3 mån och påtaglig stelhet i ryggen där symtomen förbättras under aktivitet. Prostatit, irit, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis är ofta sammankopplade med Bechterews sjukdom.

Status

Nedsatt rörlighet i rygg, bröstkorg, ofta öm över sakroiliakalederna. Ibland perifera ledengagemang, t ex artriter runt bröstbenet. Minskad sidorörlighet i övergång bröst- ländrygg är ett tidigt tecken. Ibland jämnsvullet finger eller tå (daktylit).

Differentialdiagnos: Andra spondartriter (psoriasisartrit, reaktiv artrit, artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom eller enteroartrit), lumbago, rygginsufficiens, spondylos.

Utredning

Nydebuterad sjukdom bör bedömas av reumatolog.

För bedömning utav rörligheten på standardiserat sätt finns schabloner (bra att ha hjälp av en sjukgymnast). Följ rörlighet i bröstkorgen vid inspiration (omkretsen i höjd med fjärde revbensinterstitiet ökar normalt minst 4 cm). Mät rörlighet mellan spinalutskotten på C7-S1 (Schoberts test) vid upprättstående resp. framåtböjning. Ökar normalt ca 10 cm, men hos Bechterewsjuka endast någon cm. Röntgen: slätröntgen ländrygg (det kan ta 5-10 (-15) år innan de röntgenologiska förändringarna visar sig). MR (eller CT) av sakroiliakaleder och ländrygg med frågeställning spondylit- sakroilit. MR/(CT) kan visa tidiga förändringar i sakroiliakaleder. MR kan till skillnad från CT visa inflammation i rygg och SI- leden.

Efter ett antal år ombildas kotorna till att bli mer fyrkantiga och bilden påminner alltmer om bambu. Den kliniska bilden, hereditet jämte röntgenologiska bedömningarna ger diagnosen. Ev anamnes/tecken på prostatit, irit, tarminfektioner, psoriasis? (associerade med Mb Bechterew).

Lab: Hb, SR, CRP, Lpk, TPK (parametrarna för att bedöma graden av inflammation). HLAB- 27 provtagning är inte nödvändigt inom primärvården (positiv hos 90 % av Bechterewpatienterna och 10 % av befolkningen).

Behandling

Specifik behandling finns ej.

Grunden i behandlingen är regelbunden och livslång fysisk aktivitet/träning. Detta för att upprätthålla rörlighet och minska smärta. Träningsprogram via sjukgymnast och helst i anpassade grupper. Ergonomisk rådgivning.

Farmakologiskt gäller i första hand NSAID preparat, ev i kombination med paracetamol. Vid terapisvikt eller vid engagemang av perifera leder remiss till reumatolog.

Alla pat som inte får tillfredsställande svar på sjukgymnnastisk behandling och NSAID remitteras till reumatolog för säker diagnos och att ta ställning till insättning av TNF- alfahämmare.

Behandla associerade sjukdomar enligt ovan. I en del fall förekommer hjärt- och lungpåverkan varför rökstopp rekommenderas.

Fördjupning

FYSS, www.fyss.se

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012.

www.socialstyrelsen.se/publikationer 2012/2012-5-1.

Svensk reumatologisk förening, www.svenskreumatologi.se

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn: 08-505 805 00.

www.reumatikerforbundet.org

Patientinformation: www.1177.se, www.minryggvark.se

Aktuella mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

NSAID + protonpumpshämmare: T Vimovo.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ