Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA. Inflammatorisk ryggsjukdom.

ICD-10: M45.0

Se även avsnitten Mb Bechterew och Psoriasisartrit i detta kapitel.

Definition

Samlingsnamn för inflammatoriska reumatiska ryggsjukdomar, Engagerar ofta även bröstkorg, SI-leder, perifera leder. Inom SpA ingår Ankyloserande spondylit/Mb Bechterew, Psorasisartrit, Reaktiv artrit/Mb Reiter efter infektiös sjukdom som t.ex. yersinia, shigella, campylobakter, salmonella, klamydia, gonorré. SpA ses ofta som del i iflammatorisk tarmsjukdom som Mb Crohn eller ulcerös kolit.

Orsak

Genetiska faktorer och misstanke om miljöfaktorer. Inflammatorisk reaktion i enteser dvs där ligament, senor, ledkapslar och annulus fibrosus fäster till benet.

Symtom

Misstänk spondartrit hos ung individ (i regel debut före 40 års ålder) som har haft lågt sittande molande ryggsmärta > 3 mån. och som förbättras av aktivitet.

Stelhet i rygg, ffa morgonstelhet (minskad sidorörlighet i övergången bröst-/ländrygg tidigt tecken, även minskad framåtböjning i ländrygg). Nattlig värk i rygg och/eller bäcken. Vaknar ofta av värk. Ryggbesvären har tilltagit långsamt över tiden. Den lindras vanligen av fysisk aktivitet. Smärtutstrålning med alternerande värk ut i klinkor. Entesopatier (ffa plantarfascit och akillessenan) typiskt för spondartrit liksom daktylit (ett jämnsvullet finger eller tå; ”korvfinger” eller ”korvtå”). Artriter runt bröstbenet (sternoklavikulära leder, mellan manubrium och corpus sterni, sternokostalt) Sakroilit. Perifera artriter.

Vid nedanstående tillstånd symtom som vid spondartrit enligt ovan samt även: 

Mb Reiter: Konjunktivit + uretrit och ofta slemhinneulcerationer i mun/underliv. Anamnes på gastrointestinal eller urogenital infektion några veckor innan ledsymtomen.

Psoriasisartrit: Artrit i DIP-leder typiskt. Såväl oligo-/som polyartrit. Också vanligt med daktyliter. Smärtor i sen- och muskelfästen entesiter. Ofta även ryggbesvär i vila/sittande/sömn. Hudmanifestationer i 90 % av fallen.

Mb Bechterew: Smärta kring sakroiliakaleder. Artrit och smärta kring muskel-fäste ofta kring axel, höft, knä, Irit.

Inflammatorisk tarmsjukdom: Mag/tarmbesvär.

Yersiniaenterit: Erythema nodosum.

Uveit: Ca 40% av alla patienter med idiopatisk akut främre uveit har en bakomliggande odiagnostiserad spondylartrit.

Status

Testa flektion/extension och sidorörligheten i övergång bröst-/ländrygg (låt pat. böja sig åt sidorna och med handen följa lårets utsida – skall vara en jämn båge från mitten av ländryggen upp till mitten av skulderbladen). Följ rörligheten i bröstkorgen vid inspiration (omkretsen i höjd med 4:e revbensinterstitiet ökar normalt med ca 4 cm). Mät rörligheten mellan spinalutskotten på L4 och en punkt 10 cm kranialt om detta (Schobers test) vid stående resp framåtböjd pat – ökar normalt ca 5 cm. Palpera och provocera SI-lederna. Extraartikulära symtom (hud, naglar, daktylit, entesopatier?) Engagemang av övriga leder.

Utredning

Labprover är inte till någon större hjälp (SR/CRP avspeglar inte den kliniska bilden). Tas ffa vid misstanke på inflammatorisk tarmsjukdom. Ev. HLA-B 27 vid misstanke på Bechterew; positiv hos 90 % av dessa men i 10 % också hos friska. Slätröntgen rygg/SI-leder visar förändringar först efter lång tid (erosioner eller sklerotiska förändringar i SI-leder, inflammationer i senfästen/entesit eller benpålagringar/rigiditet/ankylos i kotpelaren). MR alt CT ger tidigare svar på ledförändringar och MR kan visa inflammatorisk aktivitet i form av märgödem. Serologi mot klamydia, gonorré, salmonella, shigella, yersinia, campylobacter vid misstanke på reaktiv artrit.

Diagnosen spondartrit enligt Assesmant of Spondylarthritis Society (ASAS) klassificering.

Pat. > 3 månaders ryggsmärta (annan orsak utesluten) och debut < 45 års ålder och:

– Sakroilit vid slätröntgen eller MR och mint ett kännetecken enligt nedan.

– HLA-B27 positiv och minst 2 kännetecken

Kännetecken: inflammatorisk ryggsmärta, artrit, entesit (häl), uveit, daktylit, psoriasis, Crohns sjukdom/ulcerös kolit, effekt av NSAID, ärftlighet för SpA, förhöjt CRP.

Behandling

Basbehandling är fysioterapi med kontinuerlig träning med av fysioterapeut upprättat ”Bechterewprogram”. Symtomatisk smärt- och antiinflammatorisk behandling med NSAID, ev. kortisoninjektioner vid svåra entesiter. Vid svåra besvär kan prednisolonkurer bli aktuella – tänk på osteoporosbehandling. Följ hjärt och lungstatus som kan påverkas, följ riskfaktorer inkl rökstopp.

Remittera till reumatolog vid nydebuterad sjukdom liksom vid hög sjukdomsaktivitet med svårare artriter som ej kuperas trots försök med minst två olika NSAID ev. Sulfasalazin och regelbunden sjukgymnastik samt vid oklarhet om diagnos. Metotrexat. Via reumatolog finns möjlighet till specifikt sjukdomsdämpande medel via biologiska läkemedel TNF-hämmare. Dessa har även effekt på associerade tillstånd. Kräver noggrann uppföljning.

Fördjupning

FYSS. www.fyss.se

Behandlingsrekommendation Psoriasis www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012
uppdaterad 2014.

www.socialstyrelsen.se

Svensk reumatologisk förening. www.svenskreumatologi.se

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00

www.reumatikerforbundet.org

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

NSAID + protonpumpshämmare: T Vimovo.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroider

Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

T Prednisolon.

Övriga

Sulfasalazin: T Salazopyrin.

TNF-hämmare/blockerare

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer