Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Urinretention hos äldre
Annons:

Urinretention hos äldre


Författare

Se även avsnitten Prostatahyperplasi i kapitlet Urologi samt Prolaps i kapitlet Gynekologi och obstetrik.

Definition

Upphävd förmåga att tömma urinblåsan.

Orsaker

Hos män: Prostatahyperplasi. Prostatacancer. Hos kvinnor: Uretrocystocele/prolaps. Ovarialtumör. Hos båda könen: Akut sjukdom framför allt om det innebär immobilisering, UVI, uretrastriktur, retroperitoneal process, diabetesneuropati, läkemedel (särskilt antikolinergt verkande), obstipation eller annan bukprocess, distal uretärsten. Status post stroke/annan sjukdom i nervsystemet.

Symtom

Beroende av tidsförloppet. Om snabb sjukdomsutveckling är symtomen ofta påtagliga med trängningar till miktion och smärta över blåsan. Vanligast är dock anamnes på tilltagande blåstömningssvårigheter där patienten anpassar sig till en betydande mängd residualurin. Symtomen kan i dessa fall initialt vara mycket beskedliga. Ett plötsligt eller oförklarligt förhöjt S-kreatinin ska alltid föranleda undersökning avseende förekomst av residualurin.

Status

Bukpalpation, rektalpalpation, gynundersökning, prostatapalpation, riktat neurologiskt status.

Blåsan brukar kunna palperas som en rund resistens i nedre delen av buken; kan i uttalade fall sträcka sig upp till navelplanet. Dock kan även betydande urinretention vara svår att upptäcka vid bukpalpation men ofta ger palpation över blåsan obehag/smärta.

Utredning

Noggrann anamnes: Tidigare vattenkastningsproblem? Tarmtömningsvanor? Tyngdkänsla i underlivet? Sensibilitetsnedsättning? Känd diabetes? Malignitet? Neurologisk sjukdom? Nya läkemedel? Immobilisering? Akut sjukdom? Misstanke UVI?

Status enligt ovan.

Bladderscan för att mäta residualurin. På ex vis Säbo finnes oftast inte tillgång till bladderscan. Man kan då pröva tappning efter miktion för diagnos.

Lab: Urinsticka, urinodling, blodstatus, b-glukos, kreatinin och elektrolyter, PSA, mfl beroende på symtom och fynd.

Eventuell radiologisk undersökning beroende på fynd och misstänkt orsak, tex uretärsten eller annat avflödeshinder.

Utredning av LUTS-besvär med IPSS mm.

Läkemedelsgenomgång.

Remiss till urolog alternativt gynekolog för vidare utredning och behandling i förekommande fall.

Behandling

I det akuta skedet: Kateter à demeure, KAD, om residualurin > 400 ml ska KAD lämnas kvar och planering för dragning av denna får göras. Vid kort anamnes på blåstömningsrubbning innehåller blåsan ofta upp till 1000 ml. Vid längre anamnes kan volymen vara större. I dessa fall ska blåstömning ske intermittent under längre tidsperiod för att ge urinblåsan möjlighet att återhämta sig. Lämpligt kan vara att tömma 500 ml och därefter stänga katetern 30 minuter innan nästa tömning. Därefter, om tillämpligt, kausal behandling. Dragningsförsök kan göras efter 2–3 veckor.

Vårdnivå

Handläggs inom primärvård. Remiss till urolog och/eller gynekolog i förekommande fall.

Fördjupning

SBU. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 209. ISBN 978-91-85413-45-4.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: