Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Geriatriska sjukdomar > Värk hos äldre. Smärta hos äldre.

Värk hos äldre. Smärta hos äldre.

ICD-10: M25.5, M54.9, M79.1, M79.9

Se även respektive avsnitt i kapitlen Rörelseorganens sjukdomar samt Endokrina sjukdomar.

Definition

Smärttillstånd av varierande kronisitet och intensitet, relaterat till rörelse-och stödjeapparaten.

Orsaker: 1. Skelettala: Osteoporos med kotkompressioner, spinal stenos, spondylos/spondylartros. 2. Ledrelaterade: Artros, gikt, reumatoid artrit, pyrofosfatartrit. 3. Muskulära: Polymyalgia reumatica. Biverkan av statin.

Symtom

Motorisk oro, extra torr eller fuktig hud, stora pupiller, plockigt beteende, patienten tar sig på viss kroppsdel.

Osteoporos är symtomlös tills frakturen inträffar. Anamnesen vid kotkompression är akut insättande ryggsmärta, ofta efter ytterst måttligt trauma (t ex snubblat över tröskel). Den akuta smärtan kan vara så intensiv att sjukhusvård krävs.

Durationen är veckor till månader. Efter upprepade kompressioner kan smärtan bli kronisk. Pyrofosfatartrit: Artrit förenad med inlagring av pyrofosfatkristaller ger en bild som vid akut giktattack. Polymyalgia reumatica ger smärttillstånd i skulder-överarmsregionen samt höft- lårregionen, trötthet, morgonstelhet, och ofta nedstämdhet och viktnedgång. Dessutom hög SR, ofta upp mot 100, ofta måttlig anemi samt lätt förhöjda levervärden.

Utredning

Pyrofosfatartrit kan vara uttryck för bakomliggande sjukdom så som hypotyreos, hyperparatyreoidism och hemokromatos, och är även kliniskt svårt att skilja från gikt. Kontrollera TSH, S-Ca, S-albumin, S-Fe, TIBC samt S-urat. Analys av ledpunktat avslöjar pyrofosfatkristaller. Vid Polymyalgia reumatica kontrolleras SR, Hb samt leverstatus.

Se även respektive avsnitt i kapitlen Rörelseorganens sjukdomar samt Endokrina sjukdomar.

Behandling

Några behandlingsalternativ:

* Paracetamol är förstahandspreparat generellt.

* Tramadoler ger mer biverkningar (yrsel, konfusion mm) än analgetisk effekt och undviks till äldre. Stark opioid i låg dos är ett bättre alternativ.

* Vid kronisk icke-malign värk bör starka opioider undvikas. Lågdos opoidplåster kan vara ett alternativ.

* Vid kronisk malign värk ges opioidplåster i högre dos efter titrering med kortverkande preparat. Kan ges även vid njursvikt.

* Kombination vb av paracetamol och stark opioid.

* Vid inflammatoriskt inslag använd ev NSAID. Stor försiktighet med tanke på njurpåverkan/risk för vätskeretention/latent hjärtsvikt/risk för blödning från mag-tarmkanalen. Endast kortvarig (2-3 veckor) behandling till äldre. Ev samtidigt omeprazolskydd. NSAID har god effekt även vid skelettmetastaser.

* Vid multifokal värk (ev med ångest/depr) provas SNRI- prep. Ökar även effekten av opioider.

* Vid kronisk värk och sömnproblem mirtazapin el amitriptylin (10-25 mg) tn.

* Vid polymyalgia reumatica har steroidbehandling peroralt dramatisk god effekt.

* Vid perifer neuropatisk smärta är såväl amitriptylin som gabapentin förstahandsval. Pregabalin och duloxetin är alternativa behandlingar.

* Vid långvarig muskelvärk (och vid normal SR); prova utsättning av eventuell pågående statinbehandling (kan ge muskelvärk).

* Ge alltid medel mot förstoppning och ev illamående vid längre tids opioidbehandling.

* SSRI- prep har dålig effekt mot värk.

Aktuella mediciner

Analgetika

Opioider, starka, kortverkande: Ketobemidon: Supp Ketogan. Inj/T Ketogan Novum. Morfin: Inj/Oral lösn/T Morfin. Oxikodon: Depottabl/K Oxikodon. Inj/K/Lösn OxyNorm.

Opioider, starka, långverkande: Buprenorfin: 7 dygns-plåster Norspan. Fentanyl: 72- tim plåster Fentanyl. Morfin: T Dolcontin.Oxikodon: Depotkapsel OxyContin.

NSAID: Supp/T/ Naproxen.

Paracetamol: Brustabl/Lösning/Munsönderfallande tabl/ /Supp/ T/ T modifierad frisättning Alvedon. T Pamol. Brustabl/Lösning/Suspension/Supp/T Panodil.

Paracetamol +kodein: Brustabl/TCitodon. Supp Citodon forte.

Antidepressiva

Amitriptylin: T Saroten.

Duloxetin: K Ariclaim. K Cymbalta.

Mirtazapin: T Mirtazapin.

Venfalaxin: K Efexor. K Venfalaxin.

Antiemetika

Haloperidol: Inj/ Oral lösn/T Haldol.

Levomepromazin: T Nozinan.

Meklozin: T Postafen.

Metoklopramid: Inj/T Primperan.

Ondansetron: Inj Ondansetron. T Zofran.

Antiepileptika

Gabapentin: T Gabapentin. T Neurontin.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösning Forlax. Oral lösn Movicol.

Natriumpikosulfat: Drp Cilaxoral. Drp Laxoberal.

Steroid

Steroid: Inj/T Betapred.

För dig som patient
Läs mer om Värk hos äldre. Smärta hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ