Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma ifråga när patienten själv inte kan/vill medverka. Det krävs att:

Patienten lider av en allvarlig psykisk störning (som t ex psykos, depression med suicidrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär). Pga det psykiska tillståndet och personliga förhållandet skall det finnas ett nödvändigt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom inläggning. Patienten skall motsätta sig frivillig vård eller inte själv kunna ta ställning till detta.

Missbruk är i princip ej skäl för vård enligt LPT- i stället kan Lag om vård av missbrukare (LVM) bli aktuell. Dock kan svårt nedgången individ med psykotiska symtom bli föremål för LPT under kort tid till dess psykosen avklingar. Snar information till socialtjänsten så att denna hinner förbereda ytterligare åtgärd (innan psykosen avklingar och patienten måste skrivas ut); vb enl. LVM förlängd tvångsvård genom att socialnämndens ordförande tar akut beslut. För detta krävs även läkarintyg enl. Socialtjänstlagen; kan utfärdas av leg läk. Syftet med intyget är att konstatera huruvida individen är fysiskt och psykiskt i skick att vistas på LVM- hem.

LPT ej tillämpligt för pat med demens. Dock kan följdsymtom som hallucinationer, omotiverad aggressivitet mm vara vårdintygsgrundande. Förvirring är ej vårdintygsgrundande. Socialjouren kontaktas vb!

Vårdintyg får endast utfärdas i direkt anslutning till undersökning. Läkarlegitimation krävs för att skriva intyget (finns undantag för läkare under AT-tjänst med fullgjord psykiatritjänstgöring och en del undantag betr. icke svenska legitimationer).

Offentligt anställd läkare kan begära polishandräckning för att kunna undersöka patienten och för transport till akut psykiatrisk klinik. Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar och inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättning skall frågan om vård enligt LPT ha prövats. Beslut om kvarhållning på psykiatrisk klinik kan göras av primärjour, med eller utan kontakt med bakjour. Inom 24 timmar skall chefsöverläkare eller delegerad vid enheten fatta beslut om intagning. Under denna tid kan patienten kvarhållas mot sin vilja. Tvångsåtgärder som bältning och akutmedicinering kan ske före det att intagningsbeslutet är fattat, om åtgärden inte kan vänta (depotpreparat får ej ges!). Även patient som är inneliggande på psykiatrisk klinik kan överföras från frivillig vård till tvångsvård om kriterierna enligt ovan är uppfyllda (konvertering). Patienten måste även vara farlig för egen eller andras fysiska eller psykiska hälsa. Även vid konvertering krävs två läkarbedömningar (annan specialistkompetent psykiatriker gör denna bedömning). Länsrätt skall informeras senast dagen efter konvertering/domstolsprövning. Chefsöverläkaren vid psykiatriska kliniken har skyldighet att, när patientens tillstånd medger detta, informera om rätten till överklagande av tvångsvården (görs till länsrätten) och att erbjuda en stödperson. Efter fyra veckors tvångsvård görs prövning hos domstol. Glöm inte att kontrollera identiteten hos pat och hur denna styrkts samt att intyget är fullständigt ifyllt!

Fördjupning

Formulär finns på www.sos.se LPT 1991:1128.

SoSFS 2008:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård.

SoSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården mm

Blankett för vårdintyg SoSB 42023.

Blankett för bältning över 4 tim SoSB 44515.

Blankett för övervakning inskränkning i elektronisk kommunikation SoSB 44525.

Enligt egen erfarenhet: Vårdintygsskrivande (ofta distriktsläkare) bör – förutom aktuellt status – informera sig om patientens anamnes genom att ta kontakt med bakjouren vid den klinik dit patienten skall föras och där denna oftast är känd. Manier kan sällan konverteras till tvångsvård efter intagning – uppfyller sällan farlighetskriteriet. (Dr Mats Elm, Borås)

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ