NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Definition/Inledning.

Definition

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevandet av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta.

Nociceptiv smärta: När kroppens känselorgan aktiverats, oftast vid vävnadsskada.

* Akut nociceptiv smärta: ex. slag på tummen, post operativt, brännskada.

* Långvarig nociceptiv smärta: smärta >.3 mån. Ex. fibromyalgi, RA, artros, -cancer.

Idiopatisk smärta: Som långvarig nociceptiv smärta, men svårt att bestämma ursprunget till smärtan, trolig sensitisering. Tidigare ofta gått under namnet Psykogen smärta och Somatoformt smärtsyndrom.

Neurogen smärta: Påverkan av nervtrådar med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex. herpessmärta, trigeminusneuralgi.

Nociplastisk smärta: Vid ex.v. Fibromyalgi och IBS. Behandling som vid central neuropatisk smärta, förutom att opioider bör undvikas.

Varningssignaler för allvarlig sjukdom:

Känd malignitet.

Ökande neurologiska bortfall.

Debut> 50 års ålder.

Infektionstecken.

Viktförlust.

Våldsamt trauma.

Benskör patient.

Sammanfattning behandling

Akut nociceptiv smärta:

* Paracetamol som grundbehandling.

* NSAID som alternativ eller komplement.

* Morfinpreparat primärt vid mkt stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

* Smärtanalys nociceptiv-/neuralgisk-/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

* Ge förklaring till smärtan. Gör patienten delaktig/ta tillvara patientens resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

* Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

* NSAID vb. som komplement vid inflammatorisk komponent.

* Morfinpreparat i lågdos vid ex.v. stark artrossmärta, kotkompression m.fl.

* Ev. psykologkontakt ang smärthantering.

Neuralgisk komponent i långvarig smärta:

* Antidepressiva tricyklika – amitriptylin.

* Antiepileptika ex.v. gabapentin, pregabalin.

* Antidepressiva SNRI som duloxetin.

* Lokal behandling vb. vid avgränsad smärtande hudyta.

* Multidisciplinär handläggning vid ffa kronisk/långvariga smärttillstånd.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera innan terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl.a. med hjälp av VAS-skala.

Fördjupning

”Smärtlindring i livets slutskede” 2010. www.lakemedelsverket.se https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rekommendation_smärtlindring%20i%20livets%20slutskede.pdf

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017 . https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information_fran_lakemedelsverket_nr_3_2017_behandlingsrekommendation.pdf

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html#q1_4

 

Patientinformation:

www.smartguiden.nu, www.doktorn.com

Cancerfonden. Smärtbehandling. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/behandlingar/smartbehandling

Aktuella Mediciner

Analgetika 

Paracetamol: T/Brustabl./Supp Alvedon T/Brustabl./Supp Panodil.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl. Citodon. T/Brustabl. Panocod.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. Medellång duration: T Ibumetin. T Naproxen.

NSAID (Cox2-hämmare): T Arcoxia. K Celebra.

NSAID + protonpumshämmare T Vimovo.

Antiemetika 

Antihistamin: T Postafen. Lösn./T Lergigan. Neuroleptika: T Haldol. Inj. Haldol Depot.

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika 

Gabapentin: K/T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp./T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin.

Antidepressiva, smärtstillande

SNRI: Duloxetin: K Cymbalta. Venlafaxin: K Efexor Depot. K/T Venlafaxin.

Tricyklika: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin:
T Sensaval.

Tetracyklika: Maprotilin: T Ludiomil.

Krämer, smärtstillande 

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm/Plåster EMLA. Plåster Versatis.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn. Forlax. Oral lösn. Movicol. Oral lösn. Omnilax.

Natriumpikosulfat: Drp. Cilaxoral. Drp. Laxoberal.

Starka opioider, kortverkande 

Buprenorfin: Inj./T Temgesic.

Fentanyl: Resoritablett Abstral. Sugtablett Actiq. Nässpray Instanyl.

Hydromorfon: K/Inj. Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn. OxyNorm.
T Oxycodone.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan.

Fentanyl: Depotplåster Durogesic.

Morfin: Depottabl./Granulat till susp. Dolcontin. Depottabl Depolan.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone.

Tapentadol: T Palexia. Depottabl. Palexia Depot.

Svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: K Tramadol.

Taggar: ,
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer