Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Smärta / Definition/Inledning.
Annons:

Definition/Inledning.


Definition

Smärta är: En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada. En såväl fysisk som psykisk/känslomässig upplevelse.

All smärta färgas av upplevelsen av smärtan. Per definition innebär den emotionella komponenten att en individ har ont om denne känner sig ha detta.

Akut smärta: kan indelas i nociceptiv, neurogen eller blandformer.

* Nociceptiv smärta: när kroppens smärtreceptorer aktiverats, oftast vid vävnadsskada, t.ex. slag på tummen, post-operativt, brännskada.

* Neurogen smärta: Skada på nervtrådar och/eller delar av centrala nervsystemet med sensorisk störning inom minst ett av följande: beröring, kyla, värme, smärta. Ex. herpessmärta, ischias, stroke, m.m.

* Blandformer: där skador tillkommer både i vävnader, CNS och i perifera nervtrådar, dvs samtliga delar av det somatosensoriska systemet.

Långvarig smärta: smärta >3 mån. Ex. fibromyalgi, RA, artros, cancer, MS.

Långvarig smärta kan tillkomma av kända nociceptiva, neurogena eller blandformer men den kan också utvecklas av oklara orsaker (idiopatisk).

* Man har även identifierat en form av långvarig smärta där hjärnans plasticitet denna gång är inblandad på ett negativ sätt (jfr med den positiva i samband med rehabiliteringen efter en stroke där en del funktioner återkommer, om än delvis, tack vare andra celler som tar över) vid. t.ex. fibromyalgi och IBS.

Varningssignaler för allvarlig sjukdom:

– Känd malignitet.

– Ökande neurologiska bortfall.

– Debut> 50 års ålder.

– Infektionstecken.

– Viktförlust.

– Våldsamt trauma.

– Benskör patient.

Sammanfattning behandling

Akut nociceptiv smärta:

Paracetamol som grundbehandling.

NSAID som alternativ eller komplement.

Morfinpreparat primärt vid mycket stark smärta. Paracetamol som basbehandling.

Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta).

Smärtanalys nociceptiv/neuralgisk/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring?

Ge förklaring till smärtanGör patienten delaktig/ta tillvara patientens resurser att hantera situationen.

* Läkemedel har som enskild behandling ofta ingen avgörande effekt på prognos/funktion.

Paracetamol som farmakologisk grundbehandling.

NSAID vb. som komplement vid inflammatorisk komponent.

Morfinpreparat i lågdos vid t.ex. stark artrossmärta, kotkompression m.fl.

* Psykologkontakt för smärthantering.

Neuropatisk komponent i långvarig smärta:

Antidepressiva tricykliska – amitriptylin.

Antiepileptika t. ex. gabapentin, pregabalin.

Antidepressiva SNRI som duloxetin.

Lokal behandling vb. vid avgränsad smärtande hudyta.

Multidisciplinär handläggning vid ffa kroniskt/långvarigt smärttillstånd.

Generell behandlingsprincip: Fokusera på smärttypen i stället för diagnosen. Varje smärttyp behandlas specifikt enligt nedan. Behandla aktuell smärttyp fullt ut och utvärdera före terapiväxling. Utför regelbundet Smärtanalys och skattning bl.a. med hjälp av VAS-skala.

Fördjupning:
”Smärtlindring i livets slutskede” 2010.

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017

Läkemedelsboken. Smärta och smärtbehandling.

Patientinformation:

www.smartguiden.nu

www.doktorn.com

Cancerfonden. Smärtbehandling.

 

Aktuella Mediciner

Analgetika 

Paracetamol: T/Brustabl. /Supp Alvedon T/Brustabl. /Supp Panodil m.fl.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl. Citodon. T/Brustabl. Panocod m.fl.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. Medellång duration: T Ibumetin. T Naproxen m.fl.

NSAID (Cox2-hämmare): T Arcoxia. K Celebra m.fl.

NSAID + protonpumpshämmare T Vimovo m.fl.

Antiemetika 

Antihistamin: T Postafen. Lösn. /T Lergigan. Neuroleptika: T Haldol. Inj. Haldol Depot m.fl.

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika 

Gabapentin: K/T Gabapentin m.fl.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp. /T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard m.fl.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin m.fl.

Antidepressiva

SNRI: Duloxetin: K Cymbalta. Venlafaxin: K Efexor Depot. K/T Venlafaxin m.fl.

Tricykliska: Amitryptilin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin:
T Sensaval med flera

Krämer/plåster 

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm/Plåster EMLA. Plåster Versatis med flera

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn. Forlax. Oral lösn. Movicol. Oral lösn. Omnilax med flera

Natriumpikosulfat: Drp. Cilaxoral. Drp. Laxoberal med flera

Starka opioider, kortverkande 

Buprenorfin: Inj. /T Temgesic m.fl.

Fentanyl: Resorbtablett Abstral. Sugtablett Actiq. Nässpray Instanyl m.fl.

Hydromorfon: K/Inj. Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn. OxyNorm.
T Oxycodone m.fl.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan m.fl.

Fentanyl: Depotplåster Durogesic m.fl.

Morfin: Depottabl. /Granulat till susp. Dolcontin. Depottabl Depolan, m.fl.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone m.fl.

Tapentadol: T Palexia. Depottabl. Palexia Depot m.fl.

Så kallade svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: K Tramadol.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: