Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga.

Nyare preparaten (s k NOAK- New Oral AntiCoagulants) Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroxaban) och Eliquis (apixaban) är alternativ till Warfarin med fördelarna ffa att INR- monitorering ej krävs. Antidot finns till Pradaxa (Praxbind). Effektmässigt är de nya preparaten minst lika bra som Warfarin. Inledningsvis byts inte generellt från fungerande Warfarinbehandling.

Preparaten är godkända som profylax mot stroke och generell embolism vid behandling av förmaksflimmer liksom profylax mot venös tromboembolism efter elektiv höft- och knäledsplastik och vid behandling av venös tromboembolism (DVT och lungemboli), dock ej profylax vid mekanisk hjärtklaff. Rivaroxaban och Apixaban sätts in utan lågmolekylärt heparin LMH (ev en halv dos initialt), Dabigatran kombineras initialt med LMH.

NOAK övervägs till nya patienter fr a då patienten har många läkemedel som interagerar med Warfarin, då patienten har svårt att genomföra täta kontroller, vid överkänslighet mot Warfarin (OBS att Pradaxa innehåller samma färgämne som Waran) liksom till pat som trots god följsamhet inte blir välinställd på Warfarin.

Vid insättning av NOAK beaktas att:

– Dabigatran ger mer dyspepsi än övriga preparat, undvik om ulcusanamnes. Har antidot.

– Apixaban skall ges i dosen 5 mgx2 som normaldos mindre känslig för njurfunktionen än övriga NOAK (kan ges till de med eGFR>15 ml/min, övriga >30 ml/min).

– Rivaroxaban ges en gång per dag övriga x 2.

– Undvik att samtidigt behandla med ASA – förhöjd blödningsrisk.

Vid byte från Warfarin avslutas behandlingen under två dygn och INR kontrolleras. Om INR< 2,0 ges något av de nya preparaten. NOAK dyrare än Warfarin men är klart kostnadseffektiva ur samhällsperspektiv och patientperspektiv.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!