Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Hematologi och koagulation / Antikoagulantiabehandling: NOAK
Annons:

Antikoagulantiabehandling: NOAK


NOAK (Non vitamin-K Orala AntiKoagulantia): Pradaxa (dabigatranetexilat), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban) och Lixiana (edoxaban) är alternativ till Warfarin med fördelarna ffa att INR-monitorering ej krävs. Antidot finns till Pradaxa (Praxbind).

Preparaten är godkända som profylax mot stroke och generell embolism vid behandling av förmaksflimmer liksom profylax mot venös tromboembolism efter elektiv höft- och knäledsplastik och vid behandling av venös tromboembolism (DVT och lungemboli), dock ej profylax vid mekanisk hjärtklaff. Rivaroxaban och Apixaban sätts in utan att man behöver ge lågmolekylärt heparin (LMH) före. Dabigatran eller Edoxaban ges efter minst 5 dagar med LMH. Vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer rekommenderas NOAK före Warfarin p.g.a. visad lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning. Undantag är patienter med mekanisk klaff, minst måttlig mitralisstenos eller allvarligt nedsatt njurfunktion, där endast warfarin ska användas.

Kontraindikationer är blödning eller ökad risk för blödning, samtidig behandling med andra antitrombotiska medel, leversjukdom med koagulopati, nedsatt njurfunktion, mekanisk hjärtklaffprotes eller mitralisstenos, graviditet och amning. Vg se FASS, Läkemedelsverket.

Byte från warfarin. Avsluta behandling med warfarin och starta behandling med NOAK när PK(INR) är < 2,0 (dabigatran och apixaban), respektive < 2,5 (rivaroxaban och edoxaban). Vid byte från NOAK till warfarin: eGFR>50 ml/min. Påbörja warfarin 2–3 dagar innan NOAK avslutas, eGFR > 31–50 ml/min. Påbörja warfarin 1 dag innan NOAK avslutas eGFR > 15–30 ml/min. Starta warfarin 1 dag efter NOAK avslutas.

Vid byte mellan övriga antitrombotika, vg se Läkemedelsverket.

Dosering av NOAK. För detaljer se FASS och Läkemedelsverket. För dosreduktion vg se FASS!

Indikation Apixaban
Eliquis
Dabigatran
Pradaxa
Edoxaban
Lixiana
Rivaroxaban
Xarelto
Förmaksflimmer
strokeprofylax
2,5 – 5 mg x2 110 – 150 mg x2 30 – 60 mg x1 15 –  20 mg x1
Profylax VTE vid elektiv höft el. knäplastik 2,5 mg x2
Höft 32–38 dgr
Knä 10–14 dgr
150 – 220 mg x1
Höft 28–35 dgr
Knä 10 dgr
10 mg x1
Höft 5 vkr
Knä 2 vkr
Behandling DVT el. Lungemboli 10 mg x2 i 7dgr – sedan 5 mg x2 LMH minst 5 dagar sedan 110 – 150 mg x2 LMH minst 5 dagar sedan 30 -60 mg x1 15 mg x2 i 3 vkr Sedan 15-20 mg x1
Profylax recidiverande DVT el. LE 2,5 mg x2
efter 6 mån
110 – 150 mg x2 30 -60 mg x1 10–20 mg x1 efter 6 mån

Blödning vid behandling med NOAK, vg se rekommendationer hos Läkemedelsverket, Janusinfo eller SSTH. Antidot finns än så länge bara för Pradaxa (Praxbind) av NOAK preparaten. Vid stora blödningar ge tranexamsyra/Cyklokapron i.v. och man kan överväga att ge Protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex eller Confidex ) i.v.

Utsättning av antikoagulantia innan planerad operation i samråd med behandlande klinik. Inför mindre ingrepp med låg blödningsrisk (t.ex. skopi) utsättning 1–2 dagar före ingrepp. Vid större ingrepp som bukkirurgi utsättning 2–5 dagar före ingrepp. För detaljer se rekommendationer från Läkemedelsverket, Janusinfo, SSTH.

Fördjupning

Janusinfo. Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi. 2017.

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare. 2014. www.sbu.se/229

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas. 2020. Råd vid allvarlig blödning. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2020/04/Hemostas-vid-allvarlig-blodning-2020-Vardprogram.pdf

Läkemedelsverket. Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer – behandlingsrekommendation 2017.

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas. Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia (NOAK). 2021. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2021/11/NOAK-211109.pdf

Patientinformation

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Apixaban: T Eliquis. (Antidot inf. Ondexxya)

Dabigatran: T Pradaxa. (Antidot inj. Praxbind).

Edoxaban: T Lixiana.

Rivaroxaban: T Xarelto. (Antidot inf. Ondexxya)

Idarucizumab: Inj. Praxbind

Tranexamsyra: i.v. Cykokapron

PCC (Protrombinkomplexkoncentrat) i.v. Ocplex . Confidex.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: