NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Elöverkänslighet. ”Elallergi”.

Definition

En, framför allt i Sverige, beskriven åkomma med symtom särskilt från ansikte. Kan associeras till arbete nära bildskärm eller annan elanläggning där orsaken anges vara elektromagnetiska fält.

Orsak

Okänd. Multipla undersökningar med provokationsförsök har ej kunnat påvisa samband mellan symtom och elektromagnetiska fält. Flimmer från ljusrör och dataskärmar? Torr luft? Flyktiga ämnen i luft från kopiatorer och datorer? Stress? Fobibetingad rädsla/stress inför elanläggning/arbetssituation som leder till psykosomatiska manifestationer?

Sannolikt förklaras många av symtomen av betingade autonoma reflexer, dvs om man tror sig vara påverkad av något så blir det så – kroppens svar på förväntningar. Stark riskfaktor har visat sig vara psykosociala faktorer i arbetsmiljön som exempelvis dåligt stöd från arbetskamrater och/eller chef, hög arbetsbelastning med låg egenkontroll.

Aktivering av mastceller är påvisat under inverkan av bildskärmsstrålning. Kliniska betydelsen av detta ännu oviss.

Symtom

Bildskärmskänsliga: Ansiktsrodnad, solbrännekänsla, stickningar, stramhet och sveda i ansiktshud. Oftast kvinnor. Elkänsliga: Som ovan men även allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, hjärtklappning, oro, ångest.

Differentialdiagnoser: Rosacea, seborroiskt eksem, torr hud, ansiktsrodnad, akne.

Behandling

Ta patientens symtom på allvar! Pat. känner det han/hon känner! Gör somatiskt och psykiskt status. Informera om de förklaringsmodeller vi har till symtomen. Rusa inte ut och mät magnetfält. Sänka rumstemperaturen? (ger högre relativ fuktighet). Remiss företagshälsovård?

Psykologkontakt med fokus på självbild och stress (särskilt kognitiv terapi) kan vara av värde ffa beträffande elkänsliga. Bildskärmskänsliga har visat sig ha en god prognos med minskande symtom och ökande funktion i arbete. ”Elkänsliga” har betydligt sämre prognos.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer