Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hyperkalemi.


Definition

Ref värden S-K ca 3,5–5,0 mmol/l – varierar något mellan olika lab. Betydande hyperkalemi> 5,6 mmol/l. Allvarliga symtom vanligen vid > 7 mmol/l.

Orsak

Vanligaste orsaken är läkemedelsbehandling, ofta i kombination med nedsatt njurfunktion/dehydrering.

Njurinsufficiens, läkemedel (kaliumtillskott, kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, NSAID, trimetoprim, katabola tillstånd (operation, trauma, chock, svält), hemolys, muskelskador/cellsönderfall, insulinbrist, binjurebarkssvikt , acidos.

Symtom

Ofta symtomlöst vid mild-måttlig hyperkalemi.

Muskelsvaghet.

EKG-förändringar (höga spetsiga T-vågor och kortare QT-intervall. Breddökade QRS). Retledningsrubbningar (skänkelblock, AV-block).

Arytmier (sinus bradykardi, sinus arrest, kammartakykardi, kammarflimmer, asystoli).

Status

Bedöm allmäntillstånd, vätskebalans, muskelstyrka, puls, blodtryck och EKG.

Differentialdiagnos

Stas vid provtagningen, hemolys i provrör (ger båda falskt höga värden), trombocytos, extrem leukocytos.

Utredning

Uteslut pseudohyperkalemi (provtagningsteknik, kontroll av blod-status). Cellsönderfall pga trauma eller cancerbehandling? Acidos? Medicingenomgång. Kontrollera njurfunktion, P-Glukos. CK. LD. S-Kortisol.

Behandling

Akutremiss medicinklinik om S-Kalium >7 mmol/l, EKG-förändringar enligt ovan eller allmänpåverkan. Om opåverkad pat. görs omgående ny provtagning av S-K. I öppenvården medicinjustering vb. och behandling av ev. bakomliggande sjukdom. Minska dos eller sätt ut ACE-hämmare, ARB, spironolakton/eplerenon. Uppföljning av S-Kalium efter 3-7 dagar. Man kan sedan länge behandla med Resonium vid kronisk hyperkalemi. Nya läkemedel har kommit den senaste åren; Veltassa (Patiromer) som är behagligare att svälja, samt Lokelma som är smakfri och börjar minska serumkaliumkoncentrationen så snart som en timme efter intag. Subventioneras enbart på vissa diagnoser. Se Fass.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: