Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende
Annons:

Skadlig bruk & beroende


Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet (alkohol):

Vid skadligt bruk fungerar information + engagerad uppföljning, inkl. PEth, CDT eventuellt även GT, ASAT, ALAT.

Vid beroende som ovan + AA/Minnesota behandling.

Farmakologiskt tilläggsbehandling vid alkoholberoende Antabus, Campral, Naltrexon och Selincro. Kräver motiverad patient. Samtliga graderade som ”1” i Nationella riktlinjerna.

Definition

I DSM-5 har diagnoserna missbruk och beroende förts samman i diagnosen substansbrukssyndrom (substance use disorder).

ICD-10 använder diagnoserna skadligt bruk och beroende. Termen ”missbruk” är inte längre en medicinsk diagnos, den saknar tydlig definition och bör undvikas inom hälso- och sjukvården.

Riskbruk är ingen diagnos utan beskriver vilken alkoholkonsumtion som ökar risken för negativa konsekvenser. I Sverige avses intag av mer än 14 standardglas för män och mer än 9 standardglas för kvinnor.

Skadligt bruk innebär att man använder psykoaktiva substanser som skadar individen fysisk eller psykisk. Enligt ICD-10:

 • Klara bevis för psykiska eller fysiska skador.
 • Tydligt identifierbar och specificerad skadans natur (t.ex. hepatit, depression).
 • Mönstret i bruket har varit ihållande under minst 1 månad eller har förekommit upprepade gånger under 12-månadersperiod.
 • Störningen uppfyller inte kriterier för någon annan psykisk störning eller beteendestörning relaterad till samma drog under samma tidsperiod med undantag för akut intoxikation.

Beroende är när den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget och innebär även en försämrad funktion fysiskt, psykiskt och socialt.

I Sverige has 10 % av kvinnorna och 16% av männen har riskabla alkoholvanor.

Beroende (ICD:10):

Minst tre av följande sex kriterier ska ha förekommit under minst 1 månad eller vara återkommande under loppet av en och samma 12-månadersperiod:

 1. Stark önskan eller tvång att ta substansen.
 2. Försämrad kapacitet att kontrollera intaget.
 3. Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter.
 4. Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser.
 5. Ökad tolerans.
 6. Fysiska abstinenssymtom.

Ifall 2–3 av nedanstående kriterier är uppfyllda klassas svårighetgraden som mild, 4–5 måttlig, om mer än 5 kriterier så är det svår och symtom ska förekomma under en och samma 12-månadersperiod:

 1. Tolerans, endera behovet av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.
 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.
 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs-prioriteras. Kontrollförlust.
 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.
 5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket.
 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.
 8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.
 9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.
 10. Sug/begär efter substansen
 11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur p.g.a. drogeffekterna.

Orsak

I hög grad ärftligt. Ofta okänd orsak men uppmärksamhet på ev. bakomliggande ADHD-störning (kan ha ett ”snabbaktiverat” cerebralt belöningssystem- som kan predisponera för beroendeutveckling). Antisocial personlighetsstörning? Primär ångestproblematik?

Bedömningsinstrument:

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test www.socialstyrelsen.se

DUDIT Drug Use Disorders Identification Test www.socialstyrelsen.se

ADDIS Alkohol Drog Diagnos Instrument www.socialstyrelsen.seaudit

SCID I vägledning om ev. psykiatrisk samsjuklighet. Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders, www.socialstyrelsen.se

MINI vägledning om ev. psykiatrisk samsjuklighet. Mini International Neuropsychiatric Interview, www.socialstyrelsen.se

Fördjupning:

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem. Rapport 296/2019.

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. 2017. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20995/2018-6-24.pdf

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: