NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben. Periodic Limb Movements. PLM.

ICD-10: G25.8

Definition

Diagnoskriterier under Symtom.

Orsak

Närmare mekanismer bakom besvären ofullständigt kända. Sensorimotorisk störning involverande dopaminerga systemet i CNS med där sannolikt nedsatt dopaminerg aktivitet. Primära formen debut i regel vid 30–40 års ålder, de sekundära något senare. Ny forskning visat nedsatt mikrocirkulation under kvälls-nattetid hos pat med sjukdomen.

Primära formen (hälften av fallen): okänd orsak. Stark hereditet. Sjukdomsdebut ofta före 45 års ålder. Nedsatt dopaminerg aktivitet (brist eller nedsatt känslighet?) i hjärnans basala ganglier.

Sekundära former: Graviditet, polyneuropati (ibland vitamin B12-brist, folatbrist), diabetes, uremi (vanligt med samtidig RLS) och läkemedelsbiverkan fr.a. neuroleptika, SSRI/SNRI, tricyklika tetracyklika, metoklopramid, litium, statiner, antiepileptika (fenytoin och valproat) liksom dopaminantagonister som antihistaminer, fentiaziner, och propiomazin. Vid ferritinvärden under 45 mikrogram/l och RLS- symtom anses järnbristen vara bidragande till besvären. Kan även framkallas/förvärras av koffein, nikotin, alkohol. Sjukdomsdebut ofta efter 45 års ålder.

Symtom

Myrkrypningar i ben fr.a. nedan knähöjd. Ibland i lår och i armar (ca 40 % av fallen). I regel engageras båda sidorna symmetriskt. Även brännande, svidande, stickande, hettande symtom med allt ifrån mild intensitet till outhärdliga symtom. Obehagen från milda till svåra. Besvären ökar i regel vid vila samt fram emot kvällen/ natten. Rörelse lindrar symtomen. Även vid bussresor, teaterbesök m.m. tvingas personen att röra sig för att minska obehagen. Nattliga ofrivilliga rörelser och muskelkontraktioner i fr.a. benen PLM (Periodic Limb Movements) drabbar 80–90 % av pat. Pat. måste ofta gå upp nattetid för att lindra symtomen. Detta innebär sömnsvårigheter med dagtrötthet, koncentrationssvårigheter, nedsatt kognitiv förmåga och depressiviteten vid svårare fall. Genom sömnbristen ökad risk att utveckla metabolt syndrom. Hjärt-kärlsjukdomar är överrepresenterade liksom diabetes och depression.

Internationella diagnoskriterier:

Obehag i fr.a. benen som ger ett starkt behov att röra på dessa.

Obehagen börjar eller ökar under vila.

Lindring av obehagen under rörelser.

Mest besvär kvälls och nattetid.

Status

Nerv-/ kärlstatus (inkl. perifera pulsar) ua. Led-/muskelstatus ua.

Differentialdiagnoser

Brist av B12, folsyra, elektrolytrubbningar (ffa natrium, kalium, kalcium). Magnesiumbrist. Diabetesneuropati, nervskador, spinal stenos, diskbråck, polyneuropati (se avsnittet i detta kapitel), myelopati, borrelia – radikulopati, meralgia parestetica, akatisi. Vadkramper (se detta avsnitt i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar), artros, ADHD (barn som inte kan sitta stilla), venös eller arteriell insufficiens (lindras inte av rörelse med benen). Fibromyalgi, ångest, depression, sarkoidos, reumatoid artrit (eller annan autoimmun sjukdom), Mb Parkinson, kollagenos, ”växtvärk”, smärttillstånd efter stroke.

Utredning

Anamnestisk diagnos. Hb (kan vara normalt trots lågt S- ferritin), S- ferritin (< 45 mikrogram/l och symtom – Fe-terapi), B-12 (med tanke på ev polyneuropati), P-folat, (ev. metylmalonsyra el. homocystein), elstatus, tyroideastatus, S-kreatinin, P-glukos, HbA1c, urinsticka. Neurologisk undersökning (extremitetsreflexer, vibrationssinne, sensibilitet fötter). Cirkulationsstatus. Uteslut differentialdiagnoser enligt ovan – följer man diagnoskriterierna blir de inte aktuella.

Behandling

I första hand mot ev. grundorsak. Ta bort alkohol, kaffe, nikotin kvällstid. Undvik intensiv fysisk träning just innan sänggåendet. Genomgång av de mediciner pat tar enligt ovan. Rörelse lindrar liksom ibland varma bad. Många tycker iskall duschning av benen före sänggående är lindrande. Stretching av vadmusklerna, massage kan hjälpa/lindra. God sömnhygien. TENS vid lindriga besvär.

Medikamentellt provbehandlas med levodopa. Positivt utfall stärker diagnosen.

Vid behov av intermittent behandling ges levodopa 50–100 mg till natten, max 1–2 ggr/vecka. Ofta behövs påfyllnadsdos under natten. Har i vattenlöslig form snabb effekt. Risk finns för symtomförstärkning (augmentation) och behov av dosupptrappning vid kontinuerligt bruk. Byt då till dopaminagonist.

Vid behov av kontinuerlig behandling ges dopaminagonister med start i låg dos som kan titreras upp. Pramipexol 0,09–0,18–0,54 mg tn, ropinirol 0,25–4 mg tn eller rotigotinplåster 1–3 mg/24 tim.). Tabletterna tas 2–3 tim. före sänggåendet.

Doserna är lägre än de vid Parkinsonbehandling och därmed färre biverkningar. Mindre risk för augmentation.

Dopaminagonist kan kombineras med gabapentin eller pregabalin vid smärta.

Farmakologiskt andra- eller tredjehandsalternativ är antiepileptika eller bensodiazepin. Även opioider har dokumenterad effekt:

Antiepileptika hjälper även mot neuropatisk smärta. I första hand gabapetin 800–2400 mg/dygn. Karbamazepin 100–300 mg/dygn.

Bensodiazepin hjälper även mot besvärande rörelser av benen under sömnfasen. Ges inte vid samtidigt sömnapnésyndrom. Ex.v. klonazepam 0,5–2 mg tn.

Järnterapi peroralt (ihop med C-vitamin), i undantagsfall i form av järninfusioner, har visat god effekt hos många pat med primär RLS vid låga ferritinnivåer vid S-ferritin < 45 mikrogram/liter även om anemi inte påvisats. Lågt ferritin medför minskad aktivitet i dopaminsignaleringen och att det kan vara en bidragande orsak till besvären. En del behandlar med järn av ferrirnnivåer under 75 mikrogram/liter. Behövs uppföljning av besvären och av ferritin, järnnivåer.

Analgetika kan behövas som komplement: opioider; oxikodon, tramadol (försiktighet till äldre).

Vid mycket svåra besvär där medicinering inte hjälper har intratekal morfininfusion via implanterad pump visat sig fungera väl.

Kinin har ingen plats vid behandlingen av RLS.

Fördjupning

Läkartidningen ”Restless legs vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas”, nr 4 2006.

Läkemedelsverket: Behandlingsrekommendation Restless legs syndrom 2009. www.lakemedelsverket.se

SBU rapport: Dopaminerga medel vid restless legs syndrome, 2009.

Egenbehandling: CrampStop strumpa rapporteras hjälpa en del, receptfritt på apotek.

Patientförening: WED-förbundet, www.wedforbundet.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

Opioider: T OxyContin. Oral lösn. OxyNorm.

Tramadol: T Tramadol.

Antiepileptika

Gabapentin: K/T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Pregabalin: K LYRICA. K Pregabalin.

Benzodiazepin

Diazepam: T Stesolid.

Klonazepam: T Iktoviril.

Dopaminagonist

Pramipexol: T Sifrol. T Pramipexol.

Ropinirol: T Adartrel. T Ropinerole Teva.

Rotigotine: Depotplåster Neupro (ej inom läkemedelsförmånen vid RLS).

Järnpreparat för per oral behandling: T Duroferon*. Drp/K Niferex*

Järnpreparat för parenteral behandling: Inj./Inf. Cosmofer. Inj. Diafer, Inj./Inf. Ferinject. Inj./Inf. Monofer. Inj./Inf. Venofer.

Levodopa

Levodopa: T Madopark Quick/T Madopark Quick Mite.

*receptfri ingen subvention.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer