NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.

Riskfaktorer

1500 personer begår suicid i Sverige årligen. 2/3 är män.

Riskfaktorer för suicid är bl a:

 • Tidigare suicidförsök.
 • Missbruk (alkohol, narkotika och läkemedel).
 • Psykiatrisk sjukdom: bipolär sjukdom, depression, schizofreni, personlighetssyndrom (bordeline, narcissitisk och antisocial personlighetsstörning), ADHD, akut stressreaktion.
 • Somatisk sjukdom tex allvarlig neurologisk sjukdom, cancer.
 • Exponering för traumatiska händelser i familjen (tex förlust av förälder, missbruk, sexuella övergrepp, våld).
 • Suicidalt beteende I familj eller närkrets.
 • Påverkan via internet.
 • Erfarenheter av våld.
 • Särskilda personlighetsdrag och anknytningsmönter (impulsivitet aggressivitet, irritabilitet, snabba humörsvängningar, ångestbenägengenhet, inåtvändhet, slutenhet, självkritisk hållning, lättkränkthet, misstänksamhet, rigiditet, perfektionism, hopplöshet, skamkänslor, otrygga anknytningsmönster).
 • Manligt kön.
 • Hereditet.
 • Högre ålder.

Utredning

Anamnes.

Analysera var någonstans i den suicidala processen patienten befinner sig. Suicidstegen från nedstämndhet, hopplöshet, dödsönskan, suicidtankar, suicidplaner, suicidhandlingar.

Fråga om patienten har aktuella suicidtankar och planer och om patienten tror sig vara så förtvivlad av hen skulle kunna ta sitt liv och vad som skulle kunna hindra detta. Om patienten anger en aktuell suicidönskan fråga om detaljerade planer.

Vid genomgånget suicidförsök – fråga om: omständigheter, förberedelser, utlösande orsaker, tidigare suicidförsök.

En strukturerad skattningsskala skall bör användas med kan aldrig ersätta den kliniska bedömningen.

Exempel på strukturerande intervjuer som kan användas i suicidriskbedömningen är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale), SIS (Suicide Intent Scale) samt frågor om suicid i instrumenten MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI. Ingen av dessa är tillräckliga för en bedömning men kan komplettera den kliniska bedömningen.

Gör en bedömning av psykiatrisk sjuklighet, komplettera med strukturerad intervju tex SCID-II eller MINI. Värdera depression vg se detta avsnitt.

Värdera sociala faktorer, nätverk, missbruk och somatisk sjukdom.

Dokumentera.

Behandling

Gott bemötande: empati, respekt och engagemang. Vid aktuell suicidrisk skall patienten bedömas av psykiater.

Vid akut risk för suicid ska patienten skickas till psykiatrisk klinik. Personal eller närstående måste följa med. Informera mottagande enhet att risken för suicid bedömts vara hög.

Personer som är i färd med att utföra suicidala handlingar får hindras av vem som helst, enligt bestämmelserna i Brottsbalken 24 kap 4§ angående nödrätt. Principen ”inte mera våld än nöden kräver” gäller här.

Tvångsvård kan bli nödvändigt för att förhindra suicid. Ställningstagande bör alltid göras med suicidnära patienter som motsätter sig psykiatriskt motiverad slutenvård. Vårdintyg kan utfärdas av legitimerad läkare inom primärvården och slutenvård.

 

Fördjupning

Svensk Förening för Psykiatri. Suicidnära patienter – kliniska riktlinjer för utredning och behandling.2013. http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinejr-om-suicidnara-patienter.pdf

Folkhälsomyndigheten.se. Suicidprevention.se https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/nationellt-handlingsprogram/

Socialstyrelsen. Förslag till nationellt program för suicidprevention. 2006. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_rev2_200610723_bilaga1.pdf

SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. https://www.sbu.se/contentassets/29385a6975a0403e807c7d4aa87576d7/instrument_bedomning_suicidrisk_smf_2015.pdf

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer