Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.

Orsak

Tre tydliga grupper utmärker sig: Endogent deprimerade, pat med borderline störning och med upprepat självskadande beteende samt pat med narcissistiskt självbild som upplever sig kränkt.

Vid endogen depression är första depressionstillfället spec riskfyllt (pat är ”ovan” vid depressiva symtomen). Förhöjd risk även när depressiva hämningen släpper men ångesten/nedstämdheten/oförmåga till översikt fortfarande finns kvar.

Självmordet är en successiv process där självmordet går att förstå utifrån patientens perspektiv.

Särskilda riskfaktorer är om det finns självmord i familjen eller vanligt inom egna kulturen, tidigare självmordsförsök, förberedd plan, psykisk sjukdom/särskilt dubbeldiagnoser (stark ångest, alkohol-/drogmissbruk, schizofreni eller annan psykos), förlust av endera föräldern före 12 års ålder.

Riskfaktorer är krisreaktion/trauma (ex v skilsmässa, ekonomiska problem, förluster, arbetslöshet, migration), känsla av hopplöshet, instabil personlighetsstörning (med impulsiv, utagerande, destruktiv, aggressiv personlighet med dålig stresstolerans), allvarlig fysisk sjukdom, äldre patient, relationsstörningar, ensamhet/frånskild/änka/änkling, upprepat antal vårdtillfällen inom psykiatrin.

Kombinationen ungdom + skamkänsla + ev alkohol är mkt farligt liksom ångest/rastlöshet + sömnstörning + skuld-/försyndelsetankar.

Utredning

Se till att skaffa en checklista för att strukturerat utföra suicidriskbedömning, dokumentera alltid riskbedömningen. Ju fler riskfaktorer desto högre risk. Denna ökar ytterligare vid önskan om att dö, suicidtankar, konkreta planer på suicid respektive vid konkret förberedelse för suicid. Fortlöpande utvärdering av suicidrisken. Skattningsskala kan aldrig ersätta den kliniska bedömningen – våga fråga!

Exempel på skattningsinstrument: C-SSRS,

Behandling

Vid behov akutremiss till psykiater. Vårdintyg? Kontaktskapande och engagemang: Ge telefonnummer att ringa om suicidplanerna blir svårbemästrade (till dig själv, till Kyrkans jourtjänst m fl). Försök aktivera det sociala nätverk pat har. Vårdplan med problemformulering där något måste förändras i patientens miljö eller uppfattning om situationen.

Ställningstagande till antidepressivbehandling (dock inte till borderline- pat med upprepat självskadande beteende). Snar uppföljning med upprepad värdering av suicidrisk. Överenskommelse om telefonkontakt redan dagen därpå.

Vid uppföljning av antidepressivbehandling stor observans på ångeststegring och minskad motorisk hämning – kan innebära ökad suicidrisk. I så fall inläggning!

Pat med upprepat självskadande beteende bör vid ångeststegring tidigt erbjudas kort period av inläggning; skall inte behöva skada sig igen för att få detta. Ger möjlighet att få tänka och prata igenom sin situation.

Samtliga suicidnära situationer kan reagera positivt på kognitiv beteendeterapi med fokus på konsekvenser av suicid samt hur orimliga patientens mindervärdeskänslor är. Ibland bra att med patienten ”förhandla” om tidpunkten för suicid och på så vis kunna skjuta upp detta så att läkare/psykolog/omgivning ges möjlighet att reagera. Sömnrubbning och ångest kan vara svåra – bättre att ge bensodiazepin kortvarigt än att riskera en suicid.

Fördjupning

Vård av självmordsnära patienter en kunskapsöversikt:

www. socialstyrelsen.se

Enligt egen erfarenhet: Suicid/suicidförsök vid depressionsbehandling är oftast orsakad av svår ångeststegring i behandlingens inledande fas- inte så ofta av hopplösheten i sig. Viktigt att ordinera bensodiazepiner speciellt i inledningen av depressionsbehandling. Dessa patienter har endast liten risk att hamna i missbruk.

Suicidala patienter som bestämt sig är väldigt svåra att bedöma. Dom är statusmässigt rätt lugna och förnekar såväl aktuella som tidigare su planer. Ett tips där är att tala om framtiden och patientens planer när de blir bra. Patienterna är inte beredda att prata om detta; vill ej svara alls eller ger påtagligt svävande beskrivningar. (Dr Martin Rosell, Göteborg).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!