NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta > 100), S-kreatinin. Bladderscan, residualurinmätning. Glukos.

IPSS (Internatio- nal Prostate Symptom Score), miktionslista, urinflödesmätning och residual- urinbestämning med ultraljud görs vid symtom på dåligt urinflöde.

Radiologisk utredning, remiss till urolog rekommenderas vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, eller upprepade fynd av Proteus i urinodling,

Behandling

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar.

Andrahandsalternativ är en kombination av trimetoprim-sulfa (efter resistensbestämning) 160/800 mg x 2 x 14

Tredjehandsalternativ vid resistens mot både ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol, Ceftibuten (licensläkemedel,) 400 mg x 1 x 14

Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut ultraljud/datortomografi för att undvika att avstängd pyelit missas (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut).

Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient – intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Kontroll/ kontrollodling 2 vkr efter avslutad behandling.

Kontakt två veckor efter avslutad behandling för att höra efter att patienten blivit symtomfri.

 

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36. Uppdatering 2019. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.
http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(1). https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

 

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer