Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta > 100), S-kreatinin. Bladderscan, residualurinmätning. Glukos.

IPSS (Internatio- nal Prostate Symptom Score), miktionslista, urinflödesmätning och residual- urinbestämning med ultraljud görs vid symtom på dåligt urinflöde.

Radiologisk utredning, remiss till urolog rekommenderas vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, eller upprepade fynd av Proteus i urinodling,

Behandling

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar.

Andrahandsalternativ är en kombination av trimetoprim-sulfa (efter resistensbestämning) 160/800 mg x 2 x 14

Tredjehandsalternativ vid resistens mot både ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol, Ceftibuten (licensläkemedel,) 400 mg x 1 x 14

Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut ultraljud/datortomografi för att undvika att avstängd pyelit missas (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut).

Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient – intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Kontroll/ kontrollodling 2 vkr efter avslutad behandling.

Kontakt två veckor efter avslutad behandling för att höra efter att patienten blivit symtomfri.

 

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36. Uppdatering 2019. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.
http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(1). https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

 

 

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK