Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Ärftlig transtyretinamyloidos, ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan
Annons:

Ärftlig transtyretinamyloidos, ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan


Definition

Genetiskt sjukdomstillstånd med vävnadsinlagring av proteinfibriller (amyloid) som bildats av transtyretin.

Orsak

Mutationer i genen som kodar för proteinet transtyretin (TTR). Över 140 olika mutationer finns beskrivna men i Sverige dominerar den så kallade Val30Met (p.Val50Met) -mutationen. De flesta TTR-mutationer ger en instabilitet i proteinet TTR som då lättare bildar amyloid.

Förekomst

Sjukdomen är ovanlig men förekommer över hela världen och är vanligare i klusterområden i bl.a. norra Sverige, Portugal, Mallorca, Brasilien och Japan. I Sverige finns omkring 400 patienter varav 75% bor i Norrbotten och Västerbotten. Sjukdomen är vanligast kring Skellefteå varför den ofta kallas för Skelleftesjukan. P.g.a. den ofullständiga sjukdomspenetransen beräknas runt 8000 anlagsbärare finnas i landet.

Symtom

Vanliga debutsymtom är domning, pirrning och smärta i fötterna p.g.a. perifer polyneuropati. Ofrivillig viktnedgång och mag-tarmsymtom är också tidiga sjukdomstecken. Erektil dysfunktion, torra slemhinnor och ortostatisk hypotoni kan vara tecken på autonom neuropati. Polyneuropatin fortskrider ofta under loppet av några år. Utöver detta kan synrubbning och njursvikt med proteinuri tillstöta. Omkring hälften av patienterna utvecklar även amyloid kardiomyopati med symtom på hjärtsvikt. Svimning och onormal trötthet kan vara symtom på hjärtarytmi som också är relativt vanligt. Drygt 10% av patienterna utvecklar behov av pacemaker.

Utredning

Basal utredning görs i primärvården, gärna i samråd med neurolog, kardiolog, gastroenterolog, hematolog eller Amyloidoscentrum i Umeå. Remiss till specialistenhet för hjälp med avancerad diagnostik och behandling.

Anamnes: Hereditet, släktursprung, känselnedsättning, perifer smärta, muskelsvaghet, mag-tarmsymtom, miktionsbesvär, erektil dysfunktion, yrsel, synkope, arytmi, dyspné, trötthet, svullnad, synrubbning, siccasyndrom.

Status: Perifer känsel (kyla, stick, beröring) och styrka. Hjärta, lungor, ortostatiskt blodtryck, perifera ödem, buk.

Lab: Blodstatus, Na, K, kreatinin, CRP, pro-BNP, troponin, HbA1c, B12, folat, Peth, urinsticka (proteinuri), serum- och urinelfores. DNA-analys av TTR-genen (blodprov, EDTA-rör till Klinisk genetik) vid tydlig misstanke om Skelleftesjukan.

EKG: Låga eller normala QRS trots förtjockad hjärtmuskelvägg, anteroseptala Q-vågor, dålig R-vågsprogression, STT-förändringar, förmaksflimmer, AV-block, sinusbradykardi, skänkelblock (främst LAH eller LBBB).

Ekokardiografi: Koncentrisk, ofta symmetrisk vänsterkammarhypertrofi, förtjockning av kammarväggar och AV-klaffar, förstorade förmak, diastolisk dysfunktion, global longitudinell strainanalys av vänsterkammare ofta patologisk med så kallad ”apical sparing”.

Neurografi/EMG: Symmetrisk, axonal, perifer, sensomotorisk neuropati med distal övervikt, ofta tydligare i ben än i armar. EMG-förändringar kan komma relativt sent efter symtomdebut. Även (bilaterala) karpaltunnelsyndrom är vanligt.

Histopatologi: Amyloid påvisas i vävnadsbiopsi efter färgning med Kongorött. Bukfettsbiopsi är att föredra då mängden vävnad möjliggör typning av amyloid med immunhistokemi och Western blot. Analyseras vid Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Radiologi: DPD-scintigrafi av hjärtat kan tidigt påvisa kardiell inlagring av TTR-amyloid, även vid normal ekokardiografi.

Diagnos

Typiska symtom/fynd tillsammans med påvisad TTR-mutation och fynd av TTR-amyloid i vävnadsbiopsi (företrädesvis bukfett). Vid amyloid kardiomyopati kan DPD-scintigrafi ersätta vävnadsbiopsi så länge AL-amyloidos har uteslutits.

Prognos

Medelöverlevnad utan behandling cirka 10 år efter symtomdebut. Enstaka patienter kan leva upp till 25 år efter debut. Ännu oklar långtidsöverlevnad för patienter med sjukdomsmodifierande behandling.

Differentialdiagnoser

AL-amyloidos – Hjärtamyloidos. Diabetespolyneuropati –Polyneuropati. Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP). Malignitet. Hypertrofisk kardiomyopati. Alkoholism.

Behandling

Utredning och vård vid systemisk amyloidos har koncentrerat till tre sjukhus inom ramen för Nationell Högspecialiserad vård: Akademiska sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset och Norrlands universitetssjukhus.

Levertransplantation minimerar produktionen av muterat TTR och var tidigare den enda tillgängliga sjukdomsmodifierande behandlingen. Transplantation kan fortsatt övervägas i valda fall men har idag till stor del ersatts av medicinsk behandling.

Tafamidis (Vyndaqel) 20 mg är indicerat till patienter med polyneuropati utan behov av gånghjälpmedel (stadium I) och motverkar sjukdomsprogress genom att stabilisera TTR.

Tafamidis (Vyndaqel) 61 mg är indicerat till patienter med dominerande kardiomyopati i NYHA-klass I-II och minskar mortalitet och sjukhusinläggning genom att stabilisera TTR.

Patisiran (Onpattro) är indicerat till patienter med polyneuropati utan eller med behov av gånghjälpmedel (stadium I-II) och motverkar sjukdomsprogress genom att minska leverns produktion av TTR via RNA-interferens (genterapi).

Inotersen (Tegsedi) är indicerat till patienter med polyneuropati utan eller med behov av gånghjälpmedel (stadium I-II) och motverkar sjukdomsprogress genom att minska leverns produktion av TTR via antisens-teknik (genterapi).

Diflunisal 500 mg är ett licenspreparat som kan förskrivas till patienter som ej har indikation för ovanstående godkända preparat och motverkar sjukdomsprogress genom att stabilisera TTR.

Utöver bromsmediciner kan symtomlindrande behandling erbjudas utifrån sjukdomsbild. Pacemakerimplantation på frikostig basis vid AV-block, oklar synkope eller sjuk sinusknuta. Vid perifer polyneuropati kan ortopedtekniska hjälpmedel och neurologisk rehabilitering vara värdefullt.

Uppföljning

Utredning och vård vid systemisk amyloidos har koncentrerat till tre sjukhus inom ramen för Nationell Högspecialiserad vård: Akademiska sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset och Norrlands universitetssjukhus. Utöver behandling görs ofta uppföljning var 6–12 mån med klinisk bedömning, blodprover, urinprov, EKG och Holter-EKG. Ekokardiografi åtminstone vartannat år vid amyloid kardiomyopati. Uppföljning på ögonklinik vid tecken till amyloid oftalmopati.

Fördjupning

www.socialstyrelsen.se Ärftlig transtyretinamyloidos

www.lakartidningen.se, Hjärtamyloidos

Aktuella mediciner

tafamidis: K Vyndaqel 20 mg eller 61 mg

patisiran: Inf.vätska Onpattro

inotersen: Inj.vätska Tegsedi

diflunisal: T diflunisal 500 mg (licenspreparat)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: