Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Diabetes mellitus hos äldre
Annons:

Diabetes mellitus hos äldre


Författare

Se även avsnittet Diabetes mellitus i kapitlet Endokrinologi.

Symtom

Patienter > 80 år har ofta såväl asymtomatisk sjukdom som atypiska symtom: urininkontinens, prostatabesvär, kognitiv nivåsänkning, konfusion, trötthet, minskat välbefinnande.

Behandling

Hos äldre patienter > 80 år kan ofta värden på HbA1c upp till 60–70 mmol/mol accepteras – motsvarande medelblodsocker om ca 10 mmol/l. Pressa inte sockervärdena alltför mycket med risk för hypoglykemi som ofta innebär större risker hos äldre än yngre. Vårdplan bör innehålla målsättning för acceptabla blodsockervärden och kontrollintervall. Sjukdom, läkemedelsbehandling och allmäntillstånd påverkar aptit och matintag. Riskbedömning av undernäring kan göras med MNA-SF (Mini Nutritional Assesment-Short Form) som är anpassat för äldre. God munhälsa och medicinsk fotvård minskar risken för komplikationer. Den äldre har ofta haft sin diabetessjukdom i många år med utveckling av diabeteskomplikationer och svikt i flera organsystem som CNS, kärlsystem, ögon och njurar. Detta kräver särskild omsorg vid val av terapi:

Insulin kan kombineras med metformin, akarbos DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare, GLP-1 analoger.

Metformin:

Är förstahandspreparat om inte patienten är > 80 år, har låg vikt, högt krea (S-Krea > 110 hos kvinnor, > 130 hos män) eller eGFR < 30 ml/min. = kontraindikation, försiktighet vid GFR 30–59 ml/min. – följ eGFR. Metformin sätts ut vid risk för dehydrering (ex.v. feber, gastroenterit). Extra observans vid samtidigt intag av farmaka som kan påverka njurfunktionen, ex.v. ACE-hämmare, ARB, NSAID. Stor försiktighet (risk för laktatacidos) vid bl.a. nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt, alkoholism.

Insulin:

Är förstahandsmedel om metformin är kontraindicerat, särskilt hos de allra äldsta. I första hand basinsulin i en eller tvådos, i andra hand mix-insulin. Diabetesnefropati utgör indikation för insulinbehandling. Äldre klarar ofta egen insulinadministration bra – men observans vid synnedsättning och kognitiv svikt.

Sulfonureider (SU)

Används allt mindre och rekommenderas som regel inte till äldre p.g.a. risk för långdragen hypoglykemi. Alternativ till SU-preparat är kortverkande repaglinid före måltider; mer lättstyrt och kan ges nästan oberoende av njurfunktionen.

Övriga diabetesmediciner

Fungerar i normalfallet bra hos äldre. Medel som inte ger hypoglykemi är bl.a. DPP-4 hämmare och GLP-1 analoger. Ges i kombination med andra perorala diabetespreparat och ibland insulin. DPP-4 hämmare och GLP-1 analoger kräver en egen insulinproduktion. DPP-4 hämmare kan med dosanpassning ges till pat. med njursvikt. Akarbos kan vara ytterligare alternativ.

Systoliska blodtrycket och pulstrycket viktiga parametrar att reglera även för äldre > 80 år. Lipidsänkning för denna grupp omdiskuterad, men om patienten tolererar behandlingen brukar man som regel fortsätta med den.

Fysisk aktivitet är lika viktig i del i behandlingen som hos alla diabetiker.

Vårdnivå

De flesta diabetiker behandlas inom primärvården. I utvalda fall, särskilt vid typ 1 diabetes, kan diabetes/endokrinmottagning vara behjälpliga.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården. Nationella riktlinjer fördiabetesvård – Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se)

Läkemedelsverket. 2017. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2 diabetes – behandlingsrekommendation. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-for-glukoskontroll-vid-typ-2-diabetes—behandlingsrekommendation

SBU. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 201. ISBN 978-91-85413-37-9.

Fysisk aktivitet i. Sjukdomsprevention och. Sjukdomsbehandling (FYSS). www.fyss.se

Aktuella Mediciner

Alfa-glukosidashämmare

Akarbos: T Glucobay.

Glitazon

Pioglitazon: T Actos. T Pioglitazone.

Pioglitazon + metformin: T Competact.

DPP-4 hämmare

Linagliptin: T Trajenta.

Saxagliptin: T Onglyza

Sitagliptin: T Januvia.

Vildagliptin: T Galvus.

DPP-4 hämmare + metformin

Vildagliptin + metformin: T Eucreas.

Sitagliptin + metformin: T Janumet.

Linagliptin + metformin: T Jentadueto.

Saxagliptin + metformin: T Komboglyze.

GLP-1 receptoragonist

Exenatid: Inj. Byetta.

Liraglutid: Inj. Victoza.

Lixisenatid: Inj. Lyxumia.

GLP-1 receptoragonist + ultralångverkande insulin

Liraglutid + insulin degludek: Inj. Xultophy.

Långverkande GLP-1 receptoragonist

Dulaglutid: Inj. Trulicity.

Exenatid: Inj. Bydureon. Inj. Byetta.

Metformin

Metformin: T Glucophage. T Metformin.

Meglitinider 

Repaglinid: T NovoNorm. T Repaglinid.

SGLT2-hämning

Dapagliflozin: T Forxiga.

Empagliflozin: T Jardiance.

Kanagliflozin: T Invokana.

SGLT2-hämning + metformin

Dapagliflozin + metformin: T Xigduo.

Empagliflozin + metformin: T Synjardy.

SGLT2-hämning + DDP4-hämmare

Dapagliflozin+ saxagliptin: T Qtern.

Empaglozin+ linagliptin: T Glyxambi.

SU-preparat

Glimepirid:T Glimepirid.

Direktverkande måltidsinsulin (= Kortverkande insulinanaloger)

Inj. Apidra.

Inj. Fiasp.

Inj. Humalog.

Inj. NovoRapid

Inj. Aspart

Inj. Lispro

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj. Actrapid.

Inj. Humulin Regular.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)

Inj. Humulin.

Inj. Insulatard.

Inj. Insuman Basal.

Långverkande insulin

Inj. Abasaglar.

Inj. Lantus.

Inj. Levemir.

Inj. Toujeo.

Ultralångverkande insulin: 

Insulin degludek: Inj. Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy.

Kombinationspreparat, Mix-insulin

Inj. Humalog Mix.

Inj. Insuman Comb

Inj. NovoMix.

Aktuella Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se https://silonline.silinfo.se/

Insulinpennor

Injektionsnålar

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: