Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Diabetes mellitus hos äldre.

ICD-10: E14

Se även avsnittet Diabetes mellitus i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Symtom

Patienter> 80 år har ofta såväl asymtomatisk sjukdom som atypiska symtom: urininkontinens, prostatabesvär, kognitiv nivåsänkning, konfusion, trötthet, minskat välbefinnande.

Behandling

Hos äldre patienter> 80 år kan ofta värden på HbA1c upp till 73 mmol/mol accepteras-motsvarande medelblodsocker om ca 10 mmol/l). Pressa inte sockervärdena alltför mycket med risk för hypoglykemi som ofta innebär större risker hos äldre än yngre. Vårdplan bör innehålla målsättning för acceptabla blodsockervärden och kontrollintervall. Sjukdom, läkemedelsbehandling och allmäntillstånd påverkar aptit och matintag. Riskbedömning av undernäring kan göras med MNA-SF (Mini Nutritional Assesment-Short Form) som är anpassat för äldre. God munhälsa och preventiv forvård med inspektioner minskar risken för komplikationer. Den äldre har ofta haft sin diabetessjukdom i många år med utveckling av diabeteskomplikationer och svikt i flera organsystem som CNS, kärlsystem och njurar. Detta kräver särskild omsorg vid val av terapi:

Insulin kan kombineras med SU, metiglinid, metformin, akarbos DDP4 hämmare, SGLT2 hämmare, GLP1 analoger.

Metformin: Är förstahandspreparat om inte patienten är> 80 år, har låg vikt eller GFR< 30 ml/min (= kontraindikation, försiktighet vid GFR 30-59 ml/min – följ GFR – kombinationspreparat följ enligt FASS), (S- Krea > 110 hos kvinnor, > 130 hos män). Metformin sätts ut vid risk för dehydrering (ex v feber, gastroenterit). Extra observans vid samtidigt intag av farmaka som kan påverka njurfunktionen, ex v ACE- hämmare, ARB, NSAID. Stor försiktighet (risk för laktatacidos) vid bl a nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt, alkoholism, gangränhot i extremitet.

Insulin: Är förstahandsmedel om metformin är kontraindicerat, särskilt hos de allra äldsta. I första hand basinsulin i en eller tvådos, i andra hand mix-insulin. Diabetesnefropati utgör indikation för insulinbehandling. Äldre klarar ofta egen insulinadministration bra – men observans vid synnedsättning och kognitiv svikt.

Sulfonureider (SU): Skall användas med försiktighet till äldre pga risk för långdragen hypoglykemi (övriga preparat ger lägre risk för hypoglykemi i monoterapi). Kontrollera njurfunktionen och sätt ut om S- Krea är > 200 µmol/L eller GFR < 30 ml/min. Följ även mikroalbumin. Leverfunktion? Pågående infektion – diabetesgangrän? Kortisonbehandling? Alternativ till SU- preparat är kortverkande repaglinid före måltider; mer lättstyrt och kan ges nästan oberoende av njurfunktionen.

Övriga diabetesmediciner fungerar i normalfallet bra hos äldre. Medel som inte ger hypoglykemi är DPP- 4 hämmare och GLP-1 analoger. Ges i kombination med andra perorala diabetespreparat och ibland insulin. DPP- 4 hämmare och GLP-1 analoger kräver en egen insulinproduktion. DPP- 4 hämmare kan med dosanpassning ges till pat med njursvikt. Akarbos liksom glitazon kan vara ytterligare alternativ (sistnämnda ges inte till pat med hjärtsvikt, osteoporos).

Systoliska blodtrycket och pulstrycket viktiga parametrar att reglera även för äldre> 80 år. Lipidsänkning för denna grupp omdiskuterad.

Aktuella mediciner

Alfa- glukosidashämmare

Akarbos: T Glucobay.

Glitazon

Pioglitazon: T Actos. T Pioglitazone.

Pioglitazon + metformin: T Competact.

DPP- 4 hämmare

Linagliptin: T Trajenta.

Saxagliptin: T Onglyza

Sitagliptin: T Januvia.

Vildagliptin: T Galvus.

DPP- 4 hämmare + metformin

Vildagliptin + metformin: T Eucreas.

Sitagliptin+ metformin: T Janumet.

Linagliptin+ metformin: T Jentadueto.

Saxagliptin+ metformin: T Komboglyze.

GLP-1 receptoragonist

Exenatid: Inj Byetta.

Liraglutid: Inj Victoza.

Lixisenatid: Inj Lyxumia.

GLP-1 receptoragonist + ultralångverkande insulin

Liraglutid + insulin degludek: Inj Xultophy.

Långverkande GLP-1 receptoragonist

Dulaglutid: Inj Trulicity.

Exenatid: Inj Bydureon. Inj Byetta.

Metformin

Metformin: T Glucophage. T Metformin.

Meglitinider 

Repaglinid: T NovoNorm. T Repaglinid.

SGLT2-hämning

Dapagliflozin: T Forxiga.

Empagliflozin: T Jardiance.

Kanagliflozin: T Invokana.

SGLT2-hämning + metformin

Dapagliflozin + metformin: T Xigduo.

Empagliflozin + metformin: T Synjardy.

Kanagliflozin + metformin: T Vokanamet.

SU-preparat

Glibenklamid: T Daonil. T Glibenklamid.

Glimepirid: T Amaryl. T Glimepirid.

Glipizid: T Mindiab.

Direktverkande måltidsinsulin (=Kortverkande insulinanaloger)

Inj Apidra.

Inj Humalog.

Inj NovoRapid

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj Actrapid.

Inj Humulin Regular.

Inj Insuman Rapid.

Medellångverkande insulin (s k NPH- insulin)

Inj Humulin.

Inj Insulatard.

Inj Insuman Basal.

Långverkande insulin

Inj Abasaglar.

Inj Lantus.

Inj Levemir.

Inj Toujeo.

Ultralångverkande insulin:

Insulin degludek: Inj Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj Xultophy.

Kombinationspreparat, Mix- insulin

Inj Humalog Mix.

Inj Insuman Comb

Inj NovoMix.

Aktuella Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se www.apoteket.se/vard-foretag/ klicka på Sortimentlistor och sedan SiL Online alternativt www.vgregion.se/upload/CLP/Sortimentskatalogen%202015.pdf

Insulinpennor

Injektionsnålar

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

För dig som patient
Läs mer om Diabetes mellitus hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!