Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.

Definition

Plötsligt avbrutet alkoholintag med åtföljande symtom.

Orsak

Överfunktion av nervsystemet efter att tidigare varit supprimerat av alkoholintag. Wernicke-Korsakoffs syndrom orsakas av vitamin B1- brist i samband med malnutrition.

Symtom

Ospecifika abstinenssymtom: Svettning, takykardi, förhöjt bltr, oro/ångest, tremor, sömnproblem. Specifika symtom: abstinenskramper, delirium tremens (livshotande tillstånd!). Karaktäriseras av konfusion, hallucinos, motorisk oro och påverkat allmäntillstånd med höjt blodtryck, höjd puls mm). Wernickes encefalopati (förvirring, balansrubbning, ataxi, ögonmuskelpåverkan- ofta bara ett av symtomen; räcker för diagnos). I mer uttalade fall Wernicke-Korsakoffs syndrom (uttalad närminnesstörning, konfabulation, stillsam psykos, polyneropati med bl a gångstörning).

Behandling

Vid ”lättare” avgiftning i öppenvård och där bensodiazepiner inte är lämpliga föreslås tabl Atarax 25 mg x 3 under 5 dagar + tabl Propavan 1-2 tn – alt Theralendroppar. Om tidigare kramper ges karbamazepin 0,2 1×3 första dagen- därefter 1×2 i 7 dagar. B-vitaminer.

Vid ”tyngre” avgiftning: Behandling av oro, tremor etc + förebyggande av abstinenskramper och delirium tremens – i regel inneliggande. Bensodiazepiner, karbamazepin och B-vitamin i injektions grundpelare.

Bensodiazepiner (långverkande eller medellångverkande) har god effekt på ospecifika abstinenssymtom liksom profylax mot såväl abstinenskramper som delirium tremens. Beroendepotentialen är ej problem vid enstaka kortvarig abstinensbehandling. Till äldre samt till pat med leverinsuff kan kortverkande bensodiazepin övervägas. Fast schema ibland av praktiska skäl med (i öppenvård) oxazepam 20 mgx3-4 under första dygnet, sedan 15 mgx3-4 de följande 2-3 dygnen.

Oxazepam till inneliggande patient med svår abstinens 25-50 mg po, ev återupprepningar, efter 1 tim tills klinisk förbättring och/eller mild sedation. Fast schema i slutenvård: oxazepam 30 mg x4 under första dygnen, sedan nedtrappning. Individualisering av det fasta scheman alltefter ålder och symtom.

Karbamazepin ges ofta- har effekt på abstinenssymtom. Oral susp 400-600 mg initialt följt av 200 mg i tablettform x 3 under 7 dagar.

Klometiazol rekommenderas inte i öppenvård. Bra effekt på ospecifika abstinenssymtom. Ingen verifierad effekt som profylax av delirium tremens eller abstinenskramper.

Tiamin ges som förebyggande till alla pat med misstanke att utveckla Wernickes encefalopati liksom till alla med långvarigt alkoholintag och dålig nutrition. Omedelbar (även under alkoholpåverkan) start med Neurobion 3 ml i m dagligen i 3 dagar, sedan peroralt tiamin (T Beviplex forte 1×3).

Akut/misstänkt Wernickes encefalopati behandlas i slutenvård. Tiamin iv (licenspreparat) i 3-5 dagar, sedan 250 mg/ dag im eller iv i 5 dagar. Måste ges före iv tillförsel av glukos. S-Mg skall kontrolleras och substitueras vid brist.

Ställningstagande till slutenvård vid stark påverkan/hög alkoholkonc (t o m upp mot alkoholkonc > 70-90 mmol/l [= 3-4 promille]), pat med insulinbehandlad diabetes, pat med höjd risk för abstinenskramper, eller delirium i abstinensfas, pat med andra allvarliga somatiska eller psykiska sjukdomar.

Ökad risk för krampanfall föreligger vid långvarigt missbruk och dåligt nutritionstillstånd, vid tidigare krampanfall, under första abstinensdygnet liksom då pat fått medel som sänker kramptröskeln (bl a neuroleptika).

Delirium tremens är potentiellt livshotande. Ökad risk för delirium tremens föreligger vid puls>120 slag/min, vid tecken på förvirring/hallucination, under andra- till tredje abstinensdygnet, efter långvarig (> 3 veckor) missbruksperiod med 75 cl starksprit dagl, hos den som tidigare haft delirium tremens eller abstinenskramper. Även vid samtidig sjukdom som pneumoni, urinvägsinfektion, skalltrauma, fraktur, subduralhematom. Behandling i sluten vård, i första hand med bensodiazepiner.

I avvaktan på transport till sjukhus ges rektalvätska diazepam 10 mg 1-2 st. Alternativ är kapsel klometiazol 300 mg 2-4 st eller oral lösning 10-20 ml. Om patienten inte lugnat ner sig inom 1-2 tim, ges ytterligare 2 kapslar klometiazol eller 10 ml lösning. Upprepas vb, max 8 kapslar eller 40 ml inom 2 tim period.

Aktuella mediciner

Alimemazin: Drp/T Theralen.

B-vitaminkomplex: T Beviplex comp. Beviplex forte. T Oralovite.

Diazepam: Rektallösning Diazepam. Rektallösning/Supp Stesolid.

Karbamazepin T Hermolepsin. Oral susp/Supp/T Tegretol. T Trimonil.

Klometiazol: Oral lösn/K Heminevrin.

Oxazepam: T Oxazepam. T Sobril.

Propiomazin: T Propavan.

Tiamin: Inj Neurobion (även B2, B6).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!