NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.

ICD-10: F10.3

Definition

Plötsligt avbrutet alkoholintag med åtföljande symtom.

Orsak

Överfunktion av nervsystemet efter att tidigare varit supprimerat av alkoholintag. Wernicke-Korsakoffs syndrom orsakas av vitamin B1-brist i samband med malnutrition.

Symtom

Debut efter 14–36 timmar. Ospecifika abstinenssymtom: Svettning, takykardi, förhöjt bltr, oro/ångest, tremor, sömnproblem. Specifika symtom: abstinenskramper, delirium tremens (livshotande tillstånd!). Karaktäriseras av konfusion, hallucinos, motorisk oro och påverkat allmäntillstånd med höjt blodtryck, höjd puls m.m. Wernickes encefalopati (förvirring, balansrubbning, ataxi, ögonmuskelpåverkan – ofta bara ett av symtomen; räcker för diagnos). I mer uttalade fall Wernicke-Korsakoffs syndrom (uttalad närminnesstörning, konfabulation, stillsam psykos, polyneropati med bl.a. gångstörning).

Behandling

Vid ”lättare” avgiftning i öppenvård är bensodiazepiner rekommenderat tillsammans med karbamazepin, om förhöjd kramprisk; B-vitamin och alimemazindroppar till natten.

Vid ”tyngre” avgiftning: Behandling av oro, tremor etc. + förebyggande av abstinenskramper och delirium tremens – i regel inneliggande. Bensodiazepiner, karbamazepin och B-vitamin i injektion är grundpelare.

Bensodiazepiner (långverkande eller medellångverkande) har god effekt på ospecifika abstinenssymtom liksom profylax mot såväl abstinenskramper som delirium tremens. Beroendepotentialen är ej problem vid enstaka kortvarig abstinensbehandling. Till äldre samt till patient med leverinsuff kan kortverkande bensodiazepin övervägas. Fast schema ibland av praktiska skäl med (i öppenvård) oxazepam 20 mgx3–4 under första dygnet, sedan 15 mgx3–4 de följande 2–3 dygnen.

Oxazepam till inneliggande patient med svår abstinens 25–50 mg po, ev. upprepning, efter 1 tim. tills klinisk förbättring och/eller mild sedation. Fast schema i slutenvård: oxazepam 30 mg x4 under första dygnen, sedan nedtrappning. Individualisering av det fasta scheman alltefter ålder och symtom.

Karbamazepin ges oftasom krampprofylax. 200×2 mg initialt 2 dygn följt av 200×2 mg i 7 dagar.

Klometiazol rekommenderas inte i öppenvård. Bra effekt på ospecifika abstinenssymtom. Ingen verifierad effekt som profylax av delirium tremens eller abstinenskramper.

Tiamin ges som förebyggande till alla patienter med misstanke att utveckla Wernickes encefalopati liksom till alla med långvarigt alkoholintag och dålig nutrition. Omedelbar (även under alkoholpåverkan) start med Neurobion 3 ml i m dagligen i 3 dagar, sedan peroralt tiamin (T Beviplex forte 1×3).

Akut/misstänkt Wernickes encefalopati behandlas i slutenvård. Tiamin iv 100-200 mg x 3  i 3–5 dagar, sedan 250 mg/dag im eller iv i 5 dagar. Måste ges före iv tillförsel av glukos. S-Mg skall kontrolleras och substitueras vid brist.

Ställningstagande till slutenvård vid stark påverkan/hög alkoholkoncentration (t.o.m. upp mot alkoholkonc > 70–90 mmol/l [= 3–4 promille]), patient med insulinbehandlad diabetes, patient med höjd risk för abstinenskramper, eller delirium i abstinensfas, patient med andra allvarliga somatiska eller psykiska sjukdomar.

Ökad risk för krampanfall föreligger vid långvarigt missbruk och dåligt nutritionstillstånd, vid tidigare krampanfall, under första abstinensdygnet liksom då patient fått medel som sänker kramptröskeln (bl.a. neuroleptika).

Delirium tremens är potentiellt livshotande. Ökad risk för delirium tremens föreligger vid puls > 120 slag/min., vid tecken på förvirring/hallucination, under andra – till tredje abstinensdygnet, efter långvarig (> 3 veckor) missbruksperiod med 75 cl starksprit dagl., hos den som tidigare haft delirium tremens eller abstinenskramper. Även vid samtidig sjukdom som pneumoni, urinvägsinfektion, skalltrauma, fraktur, subduralhematom. Behandling i sluten vård, i första hand med bensodiazepiner.

I avvaktan på transport till sjukhus ges rektalvätska diazepam 10 mg 1–2 st. Alternativ är kapsel klometiazol 300 mg 2–4 st eller oral lösning 10–20 ml. Om patienten inte lugnat ner sig inom 1–2 tim., ges ytterligare 2 kapslar klometiazol eller 10 ml lösning. Upprepas vb, max 8 kapslar eller 40 ml inom 2 tim period.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-riskbruk_skadligt_bruk_och_beroende.html

Läkemedelsverket. Behandling vid alkoholabstinens. 2010. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/REV_130321_Rek_alkoholabstinens_bokmärken.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Alimemazin: Drp/T Theralen.

B-vitaminkomplex: T Beviplex comp. Beviplex forte. T Oralovite.

Diazepam: Rektallösning Diazepam. Rektallösning/Supp Stesolid.

Karbamazepin T Hermolepsin. Oral susp/T Tegretol. T Trimonil.

Klometiazol: Oral lösn./K Heminevrin.

Oxazepam: T Oxazepam. T Sobril.

Propiomazin: T Propavan.

Tiamin: Inj. Neurobion (även B2, B6), Tiacur.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer