Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.

Symtom

Vanföreställningar som är ”rimliga” (att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon inte varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc.). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Ska inte vara associerad med stämningslägesförskjutning.

Utredning och behandling

Se Psykos.

Fördjupning

Läkartidningen. ABC om akut psykos. 2013. http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/EF/%5bCAEF%5d/CAEF.pdf

SBU. Schizofreni. Patientens delaktighet. 2012. https://www.sbu.se/contentassets/3908bd4317a1421fb091eae098b150bb/schitzofreni_patientens_delaktighet.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 2018. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21065/2018-9-6.pdf

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation. 2013. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Läkemedelsbehandling%20vid%20schizofren_rek.pdf

Svenska psykiatriska Föreningen. Schizofreni – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. www.svenskpsykiatri.se

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

Patientinformation:

Riksförbundet för social och mental hälsa. (www.rsmh.se )

Schizofreniförbundet. (www.schizofreniforbundet.se )

 

Aktuella Mediciner

Bensodiazepiner 

Lorazepam: T Temesta. Oxazepam: T Oxascand. T Sobril.

Neuroleptika 

Aripiprazol: T Abilify. Olanzapin: T Olanzapin. T Zyprexa.

Haloperidol: Inj/Oral lösning/T Haldol

Zipracidon: Zipracidon, Zeldox

Risperidon: T Risperdal. Risperidon. Quetiapin: T Quetiapin. Seroquel Depot.

Klozapin: T Leponex.

Kariprazin: Reagila

Lurasidon: Latuda

Zuklopentixol: T/Dr Cisordinol. Inj. Cisordinol Depot.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer