NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Trigeminusneuralgi. Neuralgi.

ICD-10: G50

Orsak

De flesta fall är idiopatiska. Ibland orsakas besvären av kompression av nerven från en arteriell kärlslynga.

Symtom

Attacker av kraftig ansiktssmärta från sekunder till någon minut inom fram för allt maxillaris och/eller mandibularisområdet. Debut i regel efter 50 års ålder – om yngre ha MS i åtanke. Smärtfrihet mellan attackerna som ofta utlöses i triggerområde av yttre stimuli t.ex. vind, beröring, tuggning, rakning, tandborstning.

Status

Sensibilitet inom trigeminusgrenarna, kornealreflex och palpation över masseter skall uppvisa normalfynd (förutom att smärta kan triggas enligt ovan), liksom övrigt neurologstatus.

Differentialdiagnoser

Hortons huvudvärk, migrän, sinuit, pulpit, herpes zoster, akut glaukom, SUNCT (= Short Unilateral Neuralgiform Pain with Conjunctival injection and Tearing, se detta avsnitt). Vid patologiskt neurologstatus tänk också på MS (misstänkt vid debuterande ”trigeminusneuralgi” hos yngre), stroke och tumör, framför allt i bakre skallgropen.

Glossofaryngeus – (smärta i svalget) och occipitalisneuralgi (nacksmärta) förekommer men är ovanliga. Atypisk ansiktssmärta utan säker underliggande diagnos är ofta förenad med depression.

Utredning

Vid normalstatus räcker det med undersökning och anamnes. Atypiska fall, andra neurologiska bortfall eller kvarvarande smärta mellan själva attackerna, remitteras till neurolog för vidare utredning med lumbalpunktion, MR alt. CT.

Behandling

Karbamazepin är förstahandsmedel, dosen upptitreras sakta från 50–100 mg upp mot 1200–1400 mg beroende på terapeutiskt svar och eventuella biverkningar. Alt. Oxkarbamazepin, men ökad risk för hyponatremi. Cirka 50 % av patienterna spontanläker inom någon månad, varför man gör utsättningsförsök med sakta nedtrappning efter att pat varit smärtfri 2–3 månader. Vid otillräcklig effekt kan karbamazepin kompletteras med amitriptylin. Gabapentin, pregabalin är andrahandmedel, som tredjehand baklofen eller fenytoin. Andra- och tredjehandsmedlen ev. i kombination med karbamazepin.

Vid terapiresistens remiss till neurolog för ställningstagande till termokoagulation av trigeminusganglie (ganglion Gasseri) alt. glycerolblockad. eller mikrovaskulär dekompression. Botulinutoxin har provats men med tveksam effekt.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida: Behandlingsrekommendation: Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta, 2007. www.lakemedelsverket.se

Läkartidningen 2014;111:C3Z9, ABC om Trigeminusneuralgi.,
www.lakartidningen.se

Aktuella Mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

Baklofen: T Baklofen.

Fenytoin: T Fenantoin.

Gabapentin: K/T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Oxkarbazepin: T Trileptal.

Pregabalin: K LYRICA. K Pregabalin.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer