NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Konjunktivit. Bindhinnekatarr

ICD-10: H10

Definition

Inflammation av ögats bindhinna.

Orsak

Allergi, virus, klamydia eller bakterier kan orsaka konjunktivit. Anamnesen samt status ger ofta bra vägledning.

Symtom/Status

Allergisk konjunktivit är oftast bilateral och karaktäriseras av klåda, rodnad, skavkänsla och tårflöde. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken. Ev. kemos.

Kontaktlinsbärare kan uppvisa en särskild form av allergisk konjunktivit. Av okänd anledning, ofta efter överdrivet linsbärande eller hos linsbärare med nedsatt tårfilmsfunktion, kan det utvecklas en långdragen typ 4-allergisk reaktion; så kallad Giant Papillary Conjunctivitis (GPC). Denna kännetecknas av kraftigt förstorade papiller i tarsala konjunktiva, ffa i övre ögonlocket. Detta leder till bristande lins-komfort med skav och obehag vid linsbärande, men inte så mycket besvär annars.

Viruskonjunktivit är ofta initialt ensidig – sedan i regel engageras också det andra ögat och ger ofta mer uttalad skav och rodnad, ibland synpåverkan ffa i form av ljuskänslighet. Konjunktival injektion. Vattnig sekretion vanligast (men kan även vara kladdig). Ögonlockssvullnad. Ev. kemos. Ofta i samband med ÖLI. Duration 2–4 veckor. Vid korneal påverkan och synnedsättning remiss till ögonläkare för fortsatt handläggning.

Bakteriell konjunktivit är ofta initialt ensidig – sedan engageras i regel också det andra ögat och ger en uttalad rodnad (mest uttalad perifert; ej limbusnära) liksom på insidan av ögonlock.

Även varig sekretion. Smitta genom direktkontakt. Igenklibbade ögonlock på mornarna. Insidan av ögonlocken med ”knottrigt” utseende; endera bleka runda prickar eller ”kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar. Ev. kemos.

Klamydiakonjunktivit ger oftast ganska rejäl rodnad, men ingen påtaglig varig sekretion. Misstänk vid terapisvikt och papiller hos sexuellt aktiv person. Ofta knottrigt, ”kullerstensliknande” utseende av tarsala konjunktiva och kan misstolkas som allergisk konjunktivit. Ev. kemos. Vid misstanke om Klamydiakonjunktivit: skyndsam remiss till ögonläkare vidare handläggning och provtagning/odling med konjunktivalskrap. Man måste skrapa rejält med klamydiaprovtagningspinne. Bedöva först. Odling tar tre dagar PCR-prov snabbare. Patienter med klamydiakonjunktivit är ofta symtomlösa bärare av genital klamydia – skall remitteras för genital provtagning och smittspårning. Inkubationstid 1–2 veckor. Barn med klamydiakonjunktivit kan ha blivit smittade via födslovägarna och burit smittan symtomlöst länge.

Differentialdiagnos

Blefarit, episklerit, främmande kropp, tårvägsstenos, irit, keratit. Endokrin oftalmopati (skavkänsla, ljuskänslighet, tårflöde m.m. vid Graves sjukdom).

Status

Normalt visus – ej fotofobi, som regel dubbelsidigt, konjunktival injektion, ev. kemos (svullnad under konjunktiva), varigt sekret ffa vid bakteriellt agens, svullna ögonlock vanligt, Ingen ljusväg eller färgupptag vid ev. fluoresceinfärgning.

Utredning

Om kontaktlins-patient färgning för att utesluta keratit – inte ovanligt med pseudomonas (kan smälta ner kornea på cirka ett dygn). Vid misstanke på klamydakonjunktivit remiss till ögonläkare för odling med skrapning under ögonlocket och per oral behandling.

Behandling

Allergisk konjunktivit: Lokal behandling med mastcellstabiliserande natriumkromoglikat. Vid bristande effekt väljes antihistaminika eventuellt i kombination med peroralt antihistamin. GPC behandlas med linsvila och långvarig behandling – flera månader – med lokala antihistamindroppar.

Viruskonjunktivit: Kausal behandling saknas, men tårsubstitut kan vara av värde i symtomlindrande syfte.

Bakteriell konjunktivit: Initialt ingen antibiotikabehandling. Flertalet akuta infektiösa konjunktiviter läker utan antibiotikabehandling. Vid måttliga besvär tvättning ljummet vatten några gånger/dygn. Vid uttalade besvär eller symtom > 5 dagar antibiotikadroppar eller salva. Visus ska vara normalt. Om utebliven förbättring ny undersökning och ev. odling. Rätt diagnos eller resistens mot använt antibiotika? I första hand används fucidinsyra alt. kloramfenikol. Som andrahandsmedel, efter kontakt med ögonläkare: levofloxacin, moxifloxacin ciprofloxacin eller azitromycin. För kontaktlinsbärare övervägs behandling med levofloxacin p.g.a. risk för pseudomonas.

Klamydiakonjunktivit: Peroral behandling med doxycyklin. Barn erytromycin. Lokal antibiotikabehandlingen botar inte. Remiss könspoliklinik för smittspårning. Anmälan till smittskyddsläkare.

Aktuella Mediciner

Natriumkromoglikat: Ögondrp. Lecrolyn., Ögondroppar Lomudal

Antihistamin

Antihistamin lokalt: Ögondrp. Emadine. Ögondr Livostin Ögondrp. Opatanol (även mastcellsabiliserande), Ögondrp. Zaditen(även mastcellsabiliserande).

Antihistamin peroralt: Oral susp./T Aerius.

Antibiotika

Ciprofloxacin: Ögondroppe/ ögonsalva Ciloxan.

Fusidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin, Ögondroppar Kloramfenikol CCS.

Levofloxacin: Ögondroppe Oftaquix.

Doxycyklin: T Doxycyklin. T Doxyferm.

Erytromycin: Oral susp./K Ery-Max.

Moxifloxacin: Ögondrp. Vigamox.

Tobramycin: Ögondrp. Tobrex Depot.

Tårsubstitut

Ögondroppe: Artelac.Ögondroppe: Isopto-Plain.

Ögondroppe: Oculac.

Ögonsalva: Occulentum simplex.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer