Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P

ICD-10: K26 (ulcus duodeni) K25 (ulcus ventriculi)

Definition: ”Ulcus” står för sårbildning p.g.a. inre sjuklig orsak.

 

Orsak

Ulcus duodeni: Helicobacter pylori (H.P) i 95 % av fallen. Ofta förhöjd syrasekretion, låg malignitetsrisk. Ulcus ventriculi: Normal eller låg syrasekretion, ofta H.P- bakterier (cirka 75%). Medicinering med NSAID/ASA, steroider. Stressutlöst. Rökning. Magsår vanligare vid hög ålder. Ventrikelsåren kan vara av malign natur.

 

Symtom

Epigastralgier, illamående, kräkningar, diarréer (ofta periodiska besvär, försämring vid psykisk påfrestning). Allt från matleda (ff.a ventrikelsår) till lindring vid födointag (ffa duodenalsår). NSAID- relaterade sår kan vara asymtomatiska tills blödning som melena eller hematemes plötsligt uppstår. Ofta men ej alltid- palpömhet i epigastriet. Ev. anemi. Vid perforation kraftiga smärtor, chock- och peritonitbild.

 

Utredning

Hb, F-Hb x 3. HP- antigentest i faeces (ärtstor faecesklump i tomt rör) är bra som screening- kan också användas för uppföljning efter avslutad behandling (serologi i blod inte lika tillförlitligt). Positiv test innebär ökad indikation att gå vidare med gastroskopi eller att behandla – olika traditioner i landet. Dock är nydebuterade besvär över 45 års ålder, dåligt terapisvar, kräkning, sväljningsproblem, anemi, blödning och viktnedgång larmsymtom där snabb utredning med gastroskopi skall göras.

 

Differentialdiagnoser: Gastroesofageal reflux, dyspepsi, gallvägssjukdom, hjärtinfarkt, njurstensanfall, IBS, divertikulos/divertikulit, pankreatit, dissekerande aortaaneurysm.

Behandling

Utsättande av NSAID och salicylika. Undvik kaffe, alkohol, tobak.

Blödande sår: Alltid akutremiss till kirurgklinik för bedömning. Gastroskopi, parenteral nutrition och i.v. syrahämning.

Duodenalulcus: Gastroskopiverifierat ulcus ges behandling enligt ovan. Om HP- positiv: HP- eradikering; en veckas kombinationsbehandling med protonpumpshämmare i dubbeldos samt antibiotika (amoxicillin, klaritromycin, metronidazol – två av dessa antibiotika kombineras). Preparaten finns i färdig förpackning i form av Nexium HP. Sällan behov av protonpumpshämmare utöver denna vecka.

Om HP- negativ: Protonpumpshämmare i 2-4 veckor.

Ventrikelulcus: Krävs en gastroskopi för att ställa diagnosen. Om HP- positiv: HP- eradikering enligt ovan och 4-8 veckors PPI- behandling. Alltid kontrollgastroskopi med px.

Uppföljning: Efter blödande ulcus; följ upp eradikeringen med noninvasiv HP-diagnostik: Faecesantigentestet tas 2-4 veckor efter eradikeringen (utandningstesten svårtillgängliga och serologin behöver såväl ett utgångsvärde som uppföljningprov efter 6 och 12 månader).

Indikationer för HP-eradikering är påvisad HP- infektion och ulcussjukdom, vid histologiskt påvisad hypertrofisk corpusgastrit liksom vid det ovanliga MALT-lymfomet. HP- eradikering kan även övervägas vid långvarig NSAID-behandling.

Dyspepsi är ingen indikation för HP-eradikering, inte heller vid positivt HP- svar eller vid gastroesofagal reflux.

Vid recidiv efter eradikeringsförsök – ny gastroskopi med odling samt resistensbestämning av HP-bakterien (antibiotikaresistens?).

Profylaktiskt kan man överväga protonpumpshämmare vid pågående terapi med lågdos ASA hos tidigare ulcus patient, äldre pat som får korttids NSAID-terapi och har riskfaktorer. Tänk på att risken för ulcus ökar med stigande ålder och även vid SSRI-terapi. Protonpumpshämmare tas då till frukostmålet för bästa effekt.

 

Aktuella Mediciner

HP-eradikering/PPI + antibiotika: T Nexium HP.

Protonpumpshämmare-PPI: K Omeprazol.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!