Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R10

OBS Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 4 % av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Nedanstående tillstånd är exempel över vanliga orsaker till akuta buksmärtor.

ACNES: Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Nervinklämning i bukmuskulaturen. Se avsnittet ACNES i detta kapitel.  

Addisons sjukdom: Kortisonbrist, buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet, hypotoni, ev. hyperpigmentering. Ev. samband med trauma eller infektion Tänk fr.a. på patienter som står på kortisonterapi som avbrutits hastigt och/eller samtidig gastroenterit eller annan infektion. Blotta misstanken innebär Solu-cortef och akutremiss till sjukhus.

Aortaaneurysm/ruptur, Aortadissektion: Torakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, ofta utstrålning mot rygg. Vid aneurysm längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Pulserande resistens i buken, puls/bltr – skillnader mellan övre och nedre extremiteterna eller blodtrycksfall och synkope. Påtagligt allmänpåverkad patient. Ev. illamående och kräkningar. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Ultraljud buk. Aortaaneurysm i buk och torax förekommer ofta samtidigt. Gränsen för aneurysm är 30 mm ytterdiameter på aorta. Blotta misstanken på ett aortadissektion eller ruptur av ett artoaaneurysm skall föranleda akutremiss till kirurgklinik – sätt dropp; anlägg två infarter. Syrgas på mask.

Bukaorta med diameter 25–29 mm (”ektatisk aorta”) påvisad vara riskfaktor och skäl finns för uppföljning av övriga riskfaktorer och uppföljning via ultraljud.

Appendicit: Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot
Mc-Burneys punkt. Se avsnittet Appendicit i detta kapitel.

Borreliainfektion med neuroborrelios. Smärtor av neuralgityp (vassa, stickande) kan uppträda överallt på kroppen; ex.v. över galltrakten eller övriga buken. Se avsnittet Borrelia i kapitlet Infektionssjukdomar.

Bukfall hos barn: Se avsnittet Magont hos barn i kapitlet Barnsjukdomar.

Bukfall hos äldre: Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation – om äldre man ha speciellt blåsan i åtanke. Tänk på appendicit, urinretention, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.

Cystit: Ibland svår värk nedtill i buken. Se avsnittet Cystit i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Divertikulit: Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, förstoppning, diarréperioder, ev. feber. Tarmvila, ev. antibiotika. Antibiotika förskrivs av tradition – behandlingen ifrågasatt vid opåverkad patient. Om allmänpåverkan remiss till kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer. Se avsnittet Divertikulit i detta kapitel.

Dysmenorré: Glöm inte menarche. Se avsnittet Dysmenorré i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Dyspepsi: Obehag-smärta i övre delen av buken, brännande känsla retrosternalt.Se avsnittet Dyspepsi i detta kapitel.

Endometrit: Livmoderinflammation – salpingit – äggledarinflammation. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande. Avvikande livmoderblödningar. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Epididymit: Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, kinolon, eller trimetoprimsulfa, kombinerat med NSAID) sängläge, suspensoar. Glöm inte den viktiga differentialdiagnosen testistorsion. Se avsnittet Epididymit i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Extrauterin graviditet: Smärtor nedtill i buken, amenorré, ev vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest positivt, ultraljud. Vid misstanke, sätt nål, akutremiss gynekolog.

Förstoppning: Fr.a. hos barn och äldre en vanlig orsak till buksmärta. Kan vara förvillande likt många av de andra buksymtomen. Se avsnittet Förstoppning i detta kapitel.

Gallvägssjukdom: Smärtor under höger revbensbåge utstrålande mot ryggen, illamående, kräkningar. Ultraljud. Se avsnittet Gallvägssjukdom i detta kapitel.

Gastroenterit: Feber, kräkningar, diarré – Se avsnitten Diarré och Kräkningar i detta kapitel.

Glaukomanfall akut: Pga vagusstimulering kan vegetativa symtomuppträda med illamående, kräkningar och magont.

Graviditets- och förlossningsvärkar: Remiss KK.

Hepatit: Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus, palpöm under höger arcus., Höjda levervärden, anamnes på resa utomlands. Se avsnitten Hepatit, Höjda levervärden resp. Ikterus i detta kapitel.

Herpes zoster: Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi inom ett dermatom. Smärtorna debuterar ett par dagar före debut av blåsor och kan likna ”Akut Buk”. Se avsnittet Herpes zoster i kapitlet Hudsjukdomar.

Hjärtinfarkt: Vanlig orsak till buksmärtor hos äldre. Bröstsmärta, utstrålning till arm, skuldra eller magens övre del, EKG förändringar, höjda troponiner. Sätt nål, syrgas, morfin inj., Trombyl och remiss till akuten. Se avsnitt Hjärtinfarkt under kapitlet Hjärt-Kärlsjukdomar.

IBS (Irritable Bowel Syndrome): Buksmärtor som oftast lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet, knipsmärtor. Ej palpömhet eller muskelförsvar. Normala inflammatoriska parametrar. Se avsnittet IBS i kapitlet Mag- tarmsjukdomar.

IBD (Inflammatory Bowel Diseases): Ofta diarréer och allmänpåverkan, buksmärta, rektalblödning, ileus, toxisk megakolon, palpömhet, muskelförsvar, höga inflammatoriska parametrar. Mb Crohn, mikroskopisk kolit, ulcerös kolit. Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i kapitlet Mag- tarmsjukdomar. 

Ileus: Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus och invagination hos barn. Intervallsmärtor, metaliskt tarmljud. CT buk, utvidgade tarmdiameter, gas-vätska. Kontrast tarmröntgen, uppehåll i tarmtömning. Se avsnittet Ileus i detta kapitel.

Iliaca interna-trombos: Ger buksmärtor med utstrålning mot rygg. Ultraljud.

Inkarcererat bråck: Smärta i bråck och i nedre delen av buken. Se avsnittet Hernia femoralis/inguinalis i detta kapitel.

Kolecystit/Kolangit: Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration, feber ev. febertoppar. Remiss till kirurg akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit. Se avsnittet Gallvägssjukdomar i detta kapitel.

Leversjukdom: Smärtor under höger revbensbåge, trötthet, illamående, kräkning, ev. feber, ikterus, ascites, gynekomasti, hemokromatos, spiders, palmarerytem, palpabel lever/mjälte, ömhet över papilla vateri (koledokussten).

Lymfadenitis mesenteri/Körtelbuk: Ofta barn med ÖLI, cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos fr.a. vid appendicitmisstanke. Ultraljud.

Meningit: Kräkningar, feber, nackstelhet, huvudvärk. Allmänpåverkan.

Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli: Äldre pat akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.

Mittelschmerz: Ovulationssmärta.

Njursten: Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet. Se avsnittet Njursten i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Ovarialcysta: Infektiös, rupturerad eller torkverad. Lågt sitttande buksmärta, palpöm. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Pankreatit (akut): Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense. Hög amylas, CRP och leukocyter.  Se avsnittet Pankreatit i detta kapitel.

Perihepatit: Inflammation kring levern kan orsakas av bl.a. gonorré eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit, antibiotikabehandling.

Perforerad viskus. Brädhård buk, allmänpåverkad pat med illamående, ev. feber. Alltid urakut kirurgkonsult. Perforarad ulkus, blindtarm, tunntarm eller gallblåsan.

Peritonit. Brädhård buk, allmänpåverkad pat med illamående, ev. feber. Alltid urakut kirurgkonsult.

Pleurit kan ge buksmärtor som strålar från irritation av pleura. Auskultation, röntgen.

Pneumoni: Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Fr.a. hos små barn pga irritation av diafragma

Primär skleroserande kolangit: Smärtor under höger revbensbåge, magbesvär, ev. feber. Ikterus. Ökad risk om samtidig kolitsjukdom.

Prostatit: Miktionsbesvär, värk ljumskar och rygg. Perrektal undersökning avgörande.Se avsnittet Prostatit i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Purpura abdominalis (Henoch-Schönlein): Barn 2-6 ålder, vaskulit bl.a i tunntarmren, akut buk, ileus, blodig diarre, tarminvagination. Se avsnittet Henoch-Schönleins purpura i kapitlet Barnsjukdomar.

Pyelonefrit (övre urinvägsinfektion): Feber, ev. frossa, rygg-/flanksmärta, dunkömhet i njurlogerna, urinsticka, CRP, remiss till akuten. Se avsnittet Pyelonefrit i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Salpingit: Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytning, rucköm och palpömhet över uterus och adnexa. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Serotonergt syndrom: Se avsnitt Serotonergt syndrom i kapitel Neurologiska sjukdomar.

Smärtor under höger arkus: Leversjukdomar som gallsten (höjda levervärden endast vid gallgångsobstruktion – inte vid gallsten/kolecystit), cancer, PSC (Primär Skleroserande kolangit), akut virus-läkemedelshepatit, levervenstrombos (Budd-Chiaris syndrom-ovanligt), perihepatit (gynsymtom?).

Staslever: Palpation + ev. ultraljud.

Stenosmage: Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).

Tarmangina: Diffusa buksmärtor fr.a. vid tarmarbete (postprandiellt) pga arterioskleros i mesenteriet eller kärlmalformation. Känd hjärt-/kärlsjukdom (eller riskfaktorer för detta). Remiss kirurgklinik.

Testistorsion: Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Fr.a. hos yngre. Akut remiss för operation inom timmar. Buk mjuk, testikel upphängd i pungen, svullen ömmande testikel. Differentialdiagnoser: Morgagnis hydatid, epidymit och inklämt ljumskbråck. Se avsnittet testistorsion i kapitlet Urinvägssjukdomar.

Observera att buksmärtorna initialt kan förläggas helt till nedre delen av buken med inga eller diskreta symtom från pungen. Vid direkt undersökning av pungen framkommer dock smärta/obehag. Remittera även vid tveksamhet.

Ulcus: Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet. Se avsnittet Ulcus i detta kapitel.

Urinstämma: Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel, ömmande.

Taggar:
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis