NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R10

OBS Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 40 % av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Nedanstående tillstånd är exempel över vanliga orsaker till akuta buksmärtor.

ACNES: Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Nervinklämning i bukmuskulaturen. Se avsnittet ACNES i detta kapitel.  

Addisons sjukdom: Buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet, ibland feber, hypotoni, hyperpigmentering m.m. Se avsnittet Addisons sjukdom i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Aortaaneurysm/ruptur, Aortadissektion: Torakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, ofta utstrålning mot rygg. Vid aneurysm längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Pulserande resistens i buken, puls/bltr – skillnader mellan övre och nedre extremiteterna eller blodtrycksfall och synkope. Påtagligt allmänpåverkad patient. Ev. illamående och kräkningar. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Ultraljud buk. Aortaaneurysm i buk och torax förekommer ofta samtidigt. Gränsen för aneurysm är 30 mm ytterdiameter på aorta. Blotta misstanken på ett aortadissektion eller ruptur av ett artoaaneurysm skall föranleda akutremiss till kirurgklinik – sätt dropp; anlägg två infarter. Syrgas på mask.

Bukaorta med diameter 25–29 mm (”ektatisk aorta”) påvisad vara riskfaktor och skäl finns för uppföljning av övriga riskfaktorer och uppföljning via ultraljud.

Appendicit: Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot
Mc-Burneys punkt. Se avsnittet Appendicit i detta kapitel.

Borreliainfektion med neuroborrelios. Smärtor av neuralgityp (vassa, stickande) kan uppträda överallt på kroppen; ex.v. över galltrakten eller övriga buken. Se avsnittet Borrelia i kapitlet Neurologiska sjukdomar.

Bukfall hos barn: Se avsnittet Magont hos barn i kapitlet Barnsjukdomar.

Bukfall hos äldre: Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation – om äldre man ha speciellt blåsan i åtanke. Tänk på appendicit, urinretention, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.

Cystit: Ibland svår värk nedtill i buken. Se avsnittet Cystit i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Colon Irritabile: Se IBS nedan samt avsnittet IBS i detta kapitel.

Diarré: Se avsnittet diarré i detta kapitel.

Divertikulit: Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, förstoppning, diarréperioder, ev. feber. Tarmvila, ev. antibiotika. Antibiotika förskrivs av tradition – behandlingen ifrågasatt vid opåverkad patient. Om allmänpåverkan remiss till kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer. Se avsnittet Divertikulit i detta kapitel.

Dysmenorré: Glöm inte menarche. Se avsnittet Dysmenorré i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Dyspepsi: Se avsnittet Dyspepsi i detta kapitel.

Endometrit: Livmoderinflammation – salpingit – äggledarinflammation. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Epididymit: Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, kinolon, eller trimetoprimsulfa, kombinerat med NSAID) sängläge, suspensoar. Glöm inte den viktiga differentialdiagnosen testistorsion. Se avsnittet Epididymit i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Extrauterin graviditet: Smärtor nedtill i buken, amenorré, ev vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest. Vid mistanke akutremiss gynekolog.

Förstoppning: Fr.a. hos barn och äldre en vanlig orsak till buksmärta. Kan vara förvillande likt många av de andra buksymtomen. Se avsnittet Förstoppning i detta kapitel.

Gallvägssjukdom: Smärtor under höger revbensbåge utstrålande mot ryggen. Se avsnittet Gallvägssjukdom i detta kapitel.

Gastroenterit: Feber, kräkningar, diarré – Se avsnitten Diarré och Kräkningar i detta kapitel.

Glaukomanfall akut: Pga vagusstimulering kan vegetativa symtomuppträda med illamående o kräkningar och magont.

Graviditets- och förlossningsvärkar: Remiss KK.

Hepatit: Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus. Se avsnitten Hepatit, Höjda levervärden resp. Ikterus i detta kapitel.

Herpes zoster: Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi inom ett dermatom. Smärtorna debuterar ett par dagar före debut av blåsor och kan likna ”Akut Buk”. Se avsnittet Herpes zoster i kapitlet Hudsjukdomar.

Hjärtinfarkt:  Vanlig orsak till buksmärtor hos äldre. Se avsnitt Hjärtinfarkt under kapitlet Hjärt-Kärlsjukdomar.

IBS (Irritable Bowel Syndrome): Buksmärtor som oftast lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet, knipsmärtor. Se avsnittet IBS i detta kapitel.

IBD (Inflammatory Bowel Diseases): Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i detta kapitel. 

Ileus: Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus och invagination hos barn. Intervallsmärtor. Se avsnittet Ileus i detta kapitel.

Iliaca interna-trombos: Ger buksmärtor med utstrålning mot rygg. Ultraljud.

Inflammatorisk tarmsjukdom: Se avsnittet Inflammatorisk tarmsjukdom i detta kapitel.

Inkarcererat bråck: Smärta i bråck och i nedre delen av buken. Se avsnittet Hernia femoralis/inguinalis i detta kapitel.

Kolecystit/Kolangit: Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration, feber ev. febertoppar. Remiss till kirurg akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit. Se avsnittet Gallvägssjukdomar i detta kapitel.

Kräkningar: Kan ha olika orsaker, bl.a. gastrointestinala, cerebrala, metabola, infektiösa. Se avsnittet i detta kapitel.

Leversjukdom: Smärtor under höger revbensbåge, trötthet, illamående, kräkning, ev. feber, ikterus, ascites, gynekomasti, hemokromatos, spiders, palmarerytem, palpabel lever/mjälte, ömhet över papilla vateri (koledokussten).

Lymfadenitis mesenteri/Körtelbuk: Ofta barn med ÖLI, cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos fr.a. vid appendicitmisstanke. Ultraljud.

Meningit: Kräkningar, feber, nackstelhet, huvudvärk. Allmänpåverkan.

Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli: Äldre pat akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.

Mittelschmerz: Ovulationssmärta.

Morbus Crohn: Buksmärtor i samband med skov tillsammans med diarréer och allmänpåverkan. Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i detta kapitel.

Njursten: Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet. Se avsnittet Njursten i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Ovarialcysta: Infektiös, rupturerad eller torkverad. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Pankreatit (akut): Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense. Se avsnittet Pankreatit i detta kapitel.

Perihepatit: Inflammation kring levern kan orsakas av bl.a. gonorré eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit, antibiotikabehandling.

Peritonit. Brädhård buk, allmänpåverkad pat med illamående, ev. feber. Alltid urakut kirurgkonsult.

Pleurit kan ge buksmärtor. Auskultation, röntgen.

Pneumoni: Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Fr.a. hos små barn.

Primär skleroserande kolangit: Smärtor under höger revbensbåge, magbesvär, ev. feber. Ökad risk om samtidig kolitsjukdom.

Prostatit: Miktionsbesvär, värk ljumskar och rygg. Se avsnittet Prostatit i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Purpura abdominalis (Henoch-Schönlein): Se avsnittet Allergisk purpura i kapitlet Barnsjukdomar.

Pyelonefrit (övre urinvägsinfektion): Feber, ev. frossa, rygg-/flanksmärta. Se avsnittet Pyelonefrit i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Salpingit: Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytning, rucköm och palpömhet över uterus och adnexa. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Serotonergt syndrom: Se avsnitt Serotonergt syndrom i kapitel Neurologiska sjukdomar.

Smärtor under höger arkus: Leversjukdomar som gallsten (höjda levervärden endast vid gallgångsobstruktion – inte vid gallsten/kolecystit), cancer, PSC (Primär Skleroserande kolangit), akut virus-läkemedelshepatit, levervenstrombos (Budd-Chiaris syndrom-ovanligt), perihepatit (gynsymtom?).

Staslever: Palpation + ev. ultraljud.

Stenosmage: Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).

Tarmangina: Diffusa buksmärtor fr.a. vid tarmarbete (postprandiellt) pga arterioskleros i mesenteriet. Känd hjärt-/kärlsjukdom (eller riskfaktorer för detta). Remiss kirurgklinik.

Tarmischemi: Akut påkomna svåra buksmärtor hos ofta åldrig pat med känd hjärt-/kärlsjukdom. Efter ett tag avtagande smärtor (paralys), så småningom (ofta > 6 tim.) accentuerad värk och ”tyst” buk (nekros). Kraftigt allmänpåverkad pat med illamående, kräkning, reflektorisk tarmtömning, ev chock. Akut remiss. Fri venväg, vätska och syrgas.

Testistorsion: Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Fr.a. hos yngre. Akut remiss för operation inom timmar. Differentialdiagnoser: Morgagnis hydatid, epidymit och inklämt ljumskbråck. Se avsnittet testistorsion i kapitlet Urinvägssjukdomar.

Observera att buksmärtorna initialt kan förläggas helt till nedre delen av buken med inga eller diskreta symtom från pungen. Vid direkt undersökning av pungen framkommer dock smärta/obehag. Remittera även vid tveksamhet.

Ulcerös kolit: Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i detta kapitel.

Ulcus: Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet. Se avsnittet Ulcus i detta kapitel.

Urinstämma: Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel, ömmande.

Taggar:
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer