Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Akut buk. Buksmärtor.

Akut buk. Buksmärtor.

ICD-10: R10

OBS! Alla oklara bukfall remitteras till sjukhus för bedömning och observation. Cirka 40 % av de patienter som läggs in för observation får aldrig någon exakt diagnos. Ultraljudsundersökning redan på akuten ökar diagnostiska träffsäkerheten med bl a minskat behov av inläggning. Nedanstående tillstånd är exempel över de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor.

Addisons sjukdom: Buksmärtor, illamående, kräkningar, allmän svaghet, ibland feber, hypotoni, hyperpigmentering mm. Se avsnittet i kap Endokrina sjukdomar.

Aortaaneurysm: Thorakal akut bröstsmärta liknande akut hjärtinfarkt, ofta utstrålning mot rygg. Vid aneurysm längre distalt kan symtomen likna njurstenssmärta. Pulserande resistens i buken, puls/bltr- skillnader mellan övre och nedre extremiteterna eller blodtrycksfall och synkope. Påtagligt allmänpåverkad patient. Ev illamående och kräkningar. Predisponerade är rökande män över 50 år med hypertoni. Hereditär faktor finns. Ultraljud buk! Aortaaneurysm i buk och torax förekommer ofta samtidigt. Gränsen för aneurysm är 30 mm ytterdiameter på aorta. Blotta misstanken på ett dissikerande aortaaneurysm skall föranleda akutremiss till kirurgklinik – sätt dropp; anlägg två infarter. Syrgas på mask.

Bukaorta med diameter 25-29 mm (”ektatisk aorta”) påvisad vara riskfaktor och skäl finns för uppföljning av övriga riskfaktorer och uppföljning via ultraljud.

Appendicit: Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt. Se avsnittet i detta kapitel.

Borreliainfektion med neuroborrelios. Smärtor av neuralgityp (vassa, stickande) kan uppträda överallt på kroppen; ex v över galltrakten eller övriga buken. Se avsnittet Borrelia i kapitlet neurologiska sjukdomar.

Bukfall hos barn: Se avsnittet Magont hos barn i kapitlet Barnsjukdomar.

Bukfall hos äldre: Är ofta atypiska utan illamående/kräkningar eller feber. Rektal-/bukpalpation- ha speciellt blåsan i åtanke! Tänk på appendicit, urinretention, ulcus, divertikulit, UVI, obstipation, ileus, pneumoni, pleurit, perikardit, hjärtinfarkt, aortaaneurysm och herpes zoster.

Cystit: Ibland svår värk nedtill i buken. Se avsnittet Cystit i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Colon Irritabile: Se IBS nedan samt avsnittet IBS i detta kapitel.

Diarré: Se avsnittet i detta kapitel.

Divertikulit: Oftast smärta till vänster lågt ner i buken, (”vänstersidig appendicit”), meteorism, förstoppning, diarréperioder, ev feber. Tarmvila, ev antibiotika. Antibiotika förskrivs ffa av tradition- behandlingen ifrågasatt vid opåverkad patient. Om allmänpåverkan remiss till kirurgklinik. I efterförloppet rikligt med vätska och fibrer. Se avsnittet i detta kapitel.

Dysmenorré: Glöm inte menarche. Se avsnittet Dysmenorré i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Dyspepsi: Se avsnittet i detta kapitel.

Endometrit: Livmoderinflammation – salpingit – äggledarinflammation. Ofta lågt sittande smärtor, kan komma smygande. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Epididymit: Nedåtgående infektion från uretra eller prostata. Dysuri, trängningar, svullnad, rodnad och värk i ena skrotalhalvan. Antibiotika (tetracyklin, kinolon, eller trimetoprimsulfa, kombinerat med NSAID) sängläge, suspensoar. Glöm inte differentialdiagnosen testistorsion. Se avsnittet Epididymit i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Extrauterin graviditet: Smärtor nedtill i buken, amenorré, ev vaginal blödning. Palpömhet över adnexa. SM? Graviditetstest. Akutremiss gynekolog.

Förstoppning: Ffa hos barn och äldre en vanlig orsak till buksmärta. Kan vara förvillande likt många av de andra buksymtomen. Se avsnittet i detta kapitel.

Gallvägssjukdom: Smärtor under höger arkus utstrålande mot ryggen. Se avsnittet i detta kapitel.

Gastroenterit: Feber, kräkningar, diarré – Se avsnitten Diarré och Kräkningar i detta kapitel.

Graviditets- och förlossningsvärkar: Remiss KK.

Hepatit: Feber, trötthet, kräkningar, klåda, ikterus. Se avsnitten Hepatit, Höjda levervärden resp. Ikterus i detta kapitel.

Herpes zoster: Lokalt ytliga smärtor/hyperalgesi inom ett dermatom. Smärtorna debuterar ett par dagar före debut av blåsor och kan likna ”Akut Buk”. Se avsnittet Herpes zoster i kapitlet Hudsjukdomar.

Hjärtinfarkt: Vanligt med buksmärtor, ffa hos äldre. Se detta avsnitt under kapitlet Hjärt-Kärlsjukdomar.

IBS (Irritable Bowel Syndrome): Buksmärtor som oftast lindras vid tarmtömning. Störd tarmmotorik, förstoppning, diarré, gaser, uppkördhet, knipsmärtor. Se avsnittet i detta kapitel.

IBD (Inflammatory Bowel Diseases): Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i detta kapitel. 

Ileus: Mekanisk eller paralytisk, men även volvulus och invagination ffa hos barn. Intervallsmärtor. Se avsnittet i detta kapitel.

Iliaca interna- trombos: Ger buksmärtor med utstrålning mot rygg. Ultraljud.

Inflammatorisk tarmsjukdom: Se avsnittet i detta kapitel.

Inkarcererat bråck: Smärta i bråck och i nedre delen av buken. Se avsnittet Hernia femoralis/inguinalis i detta kapitel.

Kolecystit/Kolangit: Symtom som vid gallstenssjukdom, längre duration, feber ev febertoppar. Remiss till kirurg akut. Ultraljud visar typisk bild vid akut kolecystit. Se avsnittet Gallvägssjukdomar i detta kapitel.

Kräkningar: Kan ha olika orsaker, bl a gastrointestinala, cerebrala, metabola, infektiösa. Se avsnittet i detta kapitel.

Leversjukdom: Smärtor under höger arkus, trötthet, illamående, kräkning, ev feber, ikterus, ascites, gynekomasti, hemokromatos, spiders, palmarerytem, palpabel lever/mjälte, ömhet över papilla vateri (koledokussten), tatuering (hepatitsmitta?).

Lymfadenitis mesenteri/Körtelbuk: Ofta barn med ÖLI, cervikala lymfadeniter. Differentialdiagnos ffa vid appendicitmisstanke. Ultraljud.

Meningit: Kräkningar, feber, nackstelhet, huvudvärk. Allmänpåverkan.

Mesenterialvenstrombos, Mesenterialvensemboli: Äldre pat akut insjuknande, allmänpåverkan, värk, feber, kräkningar, ileusbild, ibland blodtillblandad diarré, cirkulationssvikt. Akutremiss till kirurg, hög mortalitetsrisk även vid operation.

Mittelschmerz: Ovulationssmärta.

Morbus Crohn: Buksmärtor i samband med skov tillsammans med diarréer och allmänpåverkan. Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i detta kapitel.

Njursten: Svåra smärtor lumbalt ned mot uretra (testis), hematuri, dysuri, dunkömhet. Se avsnittet Njursten i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Obstipation: Kan vara förvillande likt många av de andra buksymtomen.

Ovarialcysta: Infektiös, rupturerad eller torkverad. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Pankreatit (akut): Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del, ibland utstrålande mot ryggen. Kräkningar, blekhet och kallsvettig. Ömhet i epigastriet, ibland defense. Se avsnittet i detta kapitel.

Perihepatit: Inflammation kring levern kan orsakas av bla gc eller klamydia i samband med gynekologisk infektion. Bild som kolecystit, antibiotikabehandling.

Peritonit. Brädhård buk, allmänpåverkad pat med illamående, ev feber. Alltid urakut kirurgkonsult.

Pleurit kan ge buksmärtor. Auskultation, rtg.

Pneumoni: Inte ovanligt med buksmärtor vid lågt sittande infektion. Ffa hos små barn.

Primär skleroserande kolangit: Smärtor under höger arkus, magbesvär, ev feber. Ökad risk om samtidig kolitsjukdom.

Prostatit: Miktionsbesvär, värk ljumskar och rygg. Se avsnittet Prostatit i kapitlet Urologiska sjukdomar.

Purpura abdominalis (Henoch-Schönlein): Se avsnittet Allergisk purpura i kapitlet Barnsjukdomar.

Pyelonefrit (även urinvägsinfektion): Feber, ev frossa, rygg-/flanksmärta. Se avsnittet Pyelonefrit i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Salpingit: Unga kvinnor i sexuellt aktiv ålder, akuta buksmärtor, feber, flytning, rucköm och palpömhet över uterus och adnexa. Se avsnittet Salpingit i kapitlet Gynekologiska sjukdomar.

Serotonergt syndrom: Se detta avsnitt i kapitel Neurologiska sjukdomar.

Smärtor under höger arkus: Leversjukdomar som gallsten (höjda levervärden endast vid gallgångsobstruktion- inte vid gallsten/kolecystit), cancer, PSC (Primär Skleroserande kolangit), akut virus-läkemedelshepatit, levervenstrombos (Budd-Chiaris syndrom- högt Hb), perihepatit (gynsymtom?).

Staslever: Palpation + ev ultraljud.

Stenosmage: Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?).

Tarmangina: Diffusa buksmärtor ffa vid tarmarbete (postprandiellt) pga arterioskleros i mesenteriet. Känd hjärt-/kärlsjukdom (eller riskfaktorer för detta). Remiss kirurgklinik.

Tarmischemi: Akut påkomna svåra buksmärtor hos ofta åldrig pat med känd hjärt-/kärlsjukdom. Objektivt bukstatus inte i paritet med smärtan. Efter ett tag avtagande smärtor (paralys), så småningom (ofta> 6 tim) accentuerad värk och ”tyst” buk (nekros). Kraftigt allmänpåverkad pat med illamående, kräkning, reflektorisk tarmtömning, ev chock. Akut remiss. Venväg och vätska.

Testistorsion: Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Ffa hos yngre. Akut remiss för operation inom timmar. Differentialdiagnoser: Morgagnis hydatid, epidymit och inklämt ljumskbråck. Se avsnittet testistorsion i kapitlet Urinvägssjukdomar.

Observera att buksmärtorna initialt kan förläggas helt till nedre delen av buken med inga eller diskreta symtom från pungen. Vid direkt undersökning av pungen framkommer dock smärta/obehag.

Ulcerös kolit: Se avsnittet Inflammatoriska tarmsjukdomar i detta kapitel.

Ulcus: Epigastralgier, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet. Se avsnittet Ulcus i detta kapitel.

Urinstämma: Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel, ömmande.

Taggar:
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ